FORSKJELLL: Aksel Solland meiner det strir mot prinsippa om likebehandling og rettferd at tre av bustadene i Strandavegen, der han bur i husværet til venstre, har fått ein omtrent dobbel så høg verditakst som dei fire andre bustadene. (Foto: Arvid Horpestad)
FORSKJELLL: Aksel Solland meiner det strir mot prinsippa om likebehandling og rettferd at tre av bustadene i Strandavegen, der han bur i husværet til venstre, har fått ein omtrent dobbel så høg verditakst som dei fire andre bustadene. (Foto: Arvid Horpestad)

Engasjerer advokat i skattesak

Aksel Solland ber politikarane behandla det han opplever som urettferd i takseringa for eigedomsskatt.

– Eg vil be om politisk behandling av den urettferda som er lagt til grunn i dette systemet, seier Aksel Solland, og siktar til takseringa som eigedomsskatten vert rekna ut etter.

– Tre av bustadane her i Strandavegen har fått ein omtrent dobbel så høg verditakst som dei fire andre husa som er mest like, utdjupar han.

Etter å ha klaga til Sauda kommune og fått avslag, har han no innhenta juridisk bistand. Han har vidare kontakta ordførar Frode Sulen og bedt om at politikarane går gjennom dei grunnleggande problemstillingane i retningslinjene for taksering. Solland er ikkje imot at kommunen bruker eigedomsskatt som eit reiskap for å få inn inntekter til felles gode, men er oppteken av at innbyggarane skal kunne vera trygge på at alt går rett føre seg, at grunnlaget for denne skatten er rettferdig og at like tilfelle vert behandla likt.

For å belysa synspunkta sine legg Solland fram tre skriv: Eit frå advokaten til Sauda kommune, avslagsbrevet frå kommunen og advokaten sine vurderingar av dette avslaget.

I brevet til kommunen viser advokaten til at bustaden Aksel Solland eig i Strandavegen vart bygt saman med seks andre bustadar som alle er relativt like med omsyn til storleik, standard og pris.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her