Sa nei til reservasjonsrett

Kommunestyret i Sauda vil ikkje at legar kan reservera seg i abortsaker.

Sauda kommune diskuterte i dag, onsdag, sin høyringsuttale knytt til reservasjonsrett for legar.

Rådmann Wictor Juul la fram forslag om at kommunen ikkje ønsker endringane i helse- og omsorgstenestelova, pasient- og brukarrettighetslova og fastlegeforskrifta som er foreslått i høyringsnotatet frå helse- og omsorgsdepartementet.

Forslaget blei vedtatt mot stemmen til Kristeleg Folkepartis Bernt Egil Strømme.