*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
JOBBAR MED VEKST: Espen Thompson (til venstre) og Andreas Fløgstad trur Sauda blir eit vekstsamfunn når det lokale arbeidslivet går gjennom eit generasjonsskifte. Det i seg sjølv byr på utfordringar. (Foto: Ingvil Bakka)

Forventar folketalauke – og utfordringar

Dei komande fem åra blir omlag hundre stillingar ledige i Sauda.

– Det blir ofte snakka mykje om å skapa nye arbeidsplassar og driva nyskaping. Men bare det å fylla folk i alle dei stillingane som blir ledige i åra framover krev ei voldsom rekruttering, seier Espen Thompson, leiar for Bulystprosjektet i regi av Sauda Vekst.

For, når rundt hundre jobbar om få år blir ledige som følge av genersjonsskifte i det lokale arbeidslivet må desse arbeidstakarane erstattast av nye folk, både i og utanfrå Sauda.

Lenge har det blitt jobba aktivt for å møta desse utfordringane knytt til rekruttering og folketal. Bulystmidlar er på plass og Adresse Sauda-prosjektet er kraftig utvida med både involverte personar og bedrifter og nye og kreative satsingsområde. Men, sjølv om veksten som nå er forventa som følge av generasjonsskifte i arbeidslivet meir eller mindre kjem av seg sjølv, står utfordringane i kø for kommunen og næringslivet i Sauda.

– Det er ikkje til å legga skjul på at Sauda slit med søkartilgangen på ledige jobbar. Det er et stort press på arbeidsmarknaden, der dei større byane har langt meir å konkurrera med, blant anna muligheter for jobb til ektefelle/partnar. Det gjer at me må vera dobbelt så gode som andre for å greia å rekuttera folk til oss, forklarer Thompson, som også fryktar at ”kompetansekompromiss” kan bli nødløysingar når rett kompetanse ikkje melder seg.

– Det kan igjen svekka konkurransekraft og tenestetilbod. Derfor er det så viktig at det blir gjort eit aktivt og grundig arbeid på rekrutteringssida, seier Thompson.

Ei demogafisk framstilling av ei folkemengde i eit samfunn blir ofte framstilt som ein pyramide. Nederst finn ein aldersgruppa 0-24 år, som utgjer den største gruppa, medan toppen av pyramiden, altså den minste gruppa, illustrerer dei som er 80 år eller eldre.

– Pyramiden vår ser litt rar ut, vedgår Andreas Fløgstad, kommunalsjef i Sauda kommune, og medlem i rekrutteringsprosjektet.

Sauda sin ”pyramide” ser meir ut som ein legofigur med litt for lange armar som sit i spagaten.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her