Skuldar ein halv milliard

Sauda kommune har ved utgangen av august ei samla gjeld på nær 498 millionar kroner, går det fram av tertialrapporten politikarane nå skal behandla. Dette tilsvarer drygt 106 000 kroner per saudabu. Kommunen har også i overkant av 93 millionar kroner «på bok».

Rapporten fortel vidare at forholdet mellom fast og flytande rente i låneporteføljen er om lag 10/90, at gjennomsnittleg lånerente ligg på 1,73 prosent og at prognosane for framtidig renteutvikling tilseier ein auka rentekostnad på 6,5 millionar kroner i 2022.

Årets åtte første månader har elles gitt kommunen høgare avkastning på investeringane og lågare rentekostnad på låna enn budsjettert.