Tysdag blei samtlige køyretøy stoppa ved Svandalsfossen, kor det blei registrert kor dei skulle reise til om dei var på veg ut frå Sauda, eller kor dei kom frå, om dei var på veg inn til Sauda. Mathias Hølland i Forskaling AS var blant dei som delte ut infoskriv og skreiv ned kor trafikantane kom frå, på veg inn til Sauda. Foto: Even Emberland.
Tysdag blei samtlige køyretøy stoppa ved Svandalsfossen, kor det blei registrert kor dei skulle reise til om dei var på veg ut frå Sauda, eller kor dei kom frå, om dei var på veg inn til Sauda. Mathias Hølland i Forskaling AS var blant dei som delte ut infoskriv og skreiv ned kor trafikantane kom frå, på veg inn til Sauda. Foto: Even Emberland.

Trur bilteljing styrkar håpet om veg mellom Sauda og E134

I 24 timar blei alle køyretøy stoppa ved Svandalsfossen for trafikkintervju. Prosjektleiaren håper tiltaket skal styrke det vidare arbeidet med vegutløysing til E134.

Frå tysdag klokka 12 til og med onsdag klokka 12 hadde AS Forskaling på oppdrag frå prosjektleiar Inge Løyning i Sauda Vekst trafikkteljing og intervju av alle som passerte ved Svandalsfossen. Dei gav også ut infoskrivet «Saudatunellen», kor det mellom anna blir informert om reisetider, både reelle og kva dei ville ha vore med tunnel, frå Sauda til Haugesund lufthavn, Oslo, Odda og Etne.

Statens vegvesen arbeider for augneblinken med å lage samfunnsnyttevurderingar av ei rekke moglege vegprosjekt, også vegutløysing mellom Sauda og Etne. Prosjektleiar Løyning opplyser at trafikkteljinga fungerer som ei kvalitetssikring av talgrunnlaget som ligg i modellen.

– Målet er å finne eit snitt for dagens trafikkgrunnlag, både for vekedagar og helgar. Slik me har oppfatta det, vil veg mellom Sauda og Etne ha veldig stor effekt for saudasamfunnet og andre som har tilknyting til vegen. I dag når ein cirka 9000 innbyggarar frå Sauda innan éin time. Med ei slik vegutløysing, er me på det tredoble. Det er eit viktig utgangspunkt for oss. Vidare er sikkerheit og det å ha fleire vegar ut av Sauda eit viktig moment for oss. Og sjølvsagt dei innsparingane som blir gjort med ein tunnel, både tidsmessig og med tanke på miljø og klima, seier Løyning.

Regional styringsgruppe

Der arbeidet med å realisere vegutløysing mellom Sauda og E134 har lege brakk i mange år, er det vind i segla igjen nå.

Ei lokal eldsjelgruppa beståande av Harald Halvorsen Løland, Kåre Bjarte Bjelland, Torfinn Opheim, Harald H Løland, Jan Alne og Rune Bratås har over tid møttest jamleg for å engasjere seg i samfunnsdebatten. Vidare la ei tverrpolitisk arbeidsgruppe i haust fram sin konklusjon om at arbeidet måtte intensiverast og komme på agendaen igjen, og at målet er ferdigbygd veg innan 2035. Deretter vedtok kommunestyret å sette ned ei styringsgruppe til å jobbe med prosjektet.

I styringsgruppa sit representantar frå kommunane Sauda, Etne og Odda, samt næringsforeiningane i dei same kommunane: Hardanger Industri og Fikse næringsutvikling og Sauda Vekst. I styringsgruppa møter også prosjektleiar Inge Løyning frå Sauda Vekst og konsulent Harald Halvorsen Løland.

– Eg har samtalar eller gjer noko skriftleg opp mot vegutløysing til E134 bortimot dagleg. Det finst mange gode vegprosjekt rundt forbi. Det gjer at me må jobbe for å vere synlege og tydelege. Me må seie høgt og vise at me har eit vegprosjekt som er verdt å prioritere. Om me kan legge ei kost-nyttevurdering til grunn som er positiv med tanke på å bygge tunnel, så er det eit stort skritt i arbeidet opp mot fylkeskommunane, Vegvesenet og planverk, seier Løland.

– Har de fått nokre signal på kva de kan vente av kost-nyttevurderinga av tunnelen?

– Ja, me har fått nokre hint. Dei gjer at me trur ganske så sterkt på at dette vil gi ein samfunnsnyttig gevinst. Ein ting er for Sauda, men dette er noko som vil gagne heile regionen.

Optimistisk Løyning

Inge Løyning er også optimistisk til at kost-nyttevurderinga, som trafikkteljinga ved Svandalsfossen er del av, vil skape medvind i arbeidet med vegutløysing Sauda-Etne.

– Ja, heilt klart. Talgrunnlaget som Vegvesenet tidlegare har jobba med er frå 1992/1993. Nå får me kvalitetssikra det med nye tal. Slik eg opplever det nå, så var det utruleg viktig at det politiske landskapet samla seg rundt denne type satsing igjen. Det handlar om ressursar, nokon må ha prosjektet på skiva kvar dag. Me må løfte saka, vise andre kva utfordringar me har og kva nytte ei slik vegutløysing vil ha. At både Sauda kommune og næringslivet har lagt inn midlar for å jobbe med dette, er for å seie det på godt nynorsk, ein gamechanger. Får me nå ei god kost-nyttevurdering, så kan det vere med og verkeleg gjere ein skilnad her. Det vil gi oss noko å spele på, meir enn flotte ord, i kampen mot mange andre vegprosjekt, meiner Løyning.

For å sikre seg helgetal, blir det gjennomført ei ny trafikkteljing fredag i neste veke. Deretter vil tala frå begge teiljingane bli sendt til Vegvesenet, som bakgrunnsmaterial til deira kost-nytteanalyse.