Formannskapet fekk besøk av Fylkesmannen i Rogaland onsdag. Panoramafoto: Ingvil Bakka.
Formannskapet fekk besøk av Fylkesmannen i Rogaland onsdag. Panoramafoto: Ingvil Bakka.

Dispensasjonsdag i formannskapet

Onsdag behandla formannskapet fire dispensasjonssaker frå gamle kommuneplanen. I same møte fekk formannskapet besøk av Fylkesmannen i Rogaland, som har drøssevis av motsegn på den nye.

Tysdag kveld, dagen før formannskapsmøtet, blei Fylkesmannen i Rogaland sin høyringsuttale knytt til ny kommuneplan 2018-2031 sendt ut til politikarane. Uttalen var full av motsegner, men om det påverka formannskapspolitikarane når dei skulle diskutera fleire dispensasjonssaker, skal vera usagt. Politikarane sine vedtak var heilt i tråd med innstillingane rådmannen hadde til dei fire dispensasjonssakene dei behandla.

Ein av dispensasjonane var i strid med fylkesmannen sin uttale i sakene.

Fivelandselva kraftverk

Den første dispensasjonssaka handla om at det er søkt om oppretting av punktfeste for inntak i samband med ei kraftutbygging i Fivelandselva, samt ei festetomt på cirka 5000 kvadratmeter for kraftstasjonen. Festegrunnen er i eit såkalla LNF-område og er derfor i strid med arealdelen i kommuneplanen. Prosjektet har fått konsesjon. Fylkesmannen i Rogaland har gitt uttale i saka, og hadde ingen vesentlege merknader til det omsøkte tiltaket. Formannskapet vedtok å gi tiltaket dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen, både når det gjeld frådeling av festepunkt og oppretting av punktfeste for vassinntak.

Ja til grensejustering

På adressa Birkelandsvegen 4 skal det etter planen byggast tre omsorgsbustader. I samband med dette er det søkt om grensejustering mellom to eigedommar for å laga ein tryggare avkjøringsveg frå fylkesvegen. Det blir derfor søkt om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen. Området ein ønsker å grensejustera er i dag fulldyrka jord avsett til landbruks-, natur- og friluftsområde. Statens vegvesen har godtatt dei nye avkjøringsplanane. Fylkesmannen i Rogaland frarår at det blir gitt dispensasjon. Fylkesmannen viser til at det skal tas spesielle omsyn til jordvern i slike dispensasjonssaker, og etterlyser alternative løysingar der matjord ikkje går tapt.

Rådmannen skriv i si innstilling at han ikkje kan sjå at det er mulig å få til andre løysingar der ein unngår omdisponering av dyrka jord for å fr ein unngår omdisponering av dyegen. Utan je kan sjå at det er mulig å få til andre lysingar der ein unngår omdisponering av dyå godkjent avkjøringa mot fylkesvegen. Formannskapet var heilt einig, og gav dispensasjon til grensejusteringa, trass fylkesmannen si meining i saka.

Ja til festegrunn

Det er også søkt om oppretting av punktfeste for inntak i samband med kraftutbygging i Risvollelva Dette er i eit LNF-område og derfor i strid med arealdelen i kommuneplanen. Samtidig er det søkt om ei festetomt på cirka 890 kvadratmeter for kraftstasjonen.  Fylkesmannen har vurdert søknaden, men har ingen vesentlege merknader i saka. Rådmannenn råda formannskapet å gi dispensasjon og godkjenna festetomta, noko dei gjorde.

Ja og nei på Breiborg

Den fjerde og siste dispensasjonssaka formannskapet behandla onsdag gjaldt ein søknad om å auka talet på hytter i eit område på Breiborg, pluss utvida ein parkeringsplass. Begge tiltaka krev dispensasjon frå reguleringsplanen for området. Ønsket er å auka hyttetalet frå 18 til 21, og utvida ein felles parkeringsplass. Både fylkesrådmannen og fylkesmannen har uttalt seg i saka. Dei har fleire vilkår som dei meiner bør vera med dersom det skal bli gitt dispensasjon. Fylkesmannen meiner at nye parkeringsplassar bør leggast til område som alt er planavklart. Rådmann Rune Kloster Tvedt valde å ta innspela og vilkårsforslaga med i si innstilling. Politikarane vedtok å gi dispensasjon til å auka hyttetalet, med visse vilkår, og sa nei til at parkeringsplassen kan utvidast, akkurat slik rådmannen føreslo.