Avfallsgebyr under snittet

Prisen for å bli kvitt hushaldningsavfall i Sauda ligg under gjennomsnittet for kostragruppe 03, som er kommunar det er rimeleg å samanlikna seg med, går det fram i statistikkbanken til SSB.

Samanlikningane er gjort ut frå den hyppigast førekommande satsen for ein standarde einebustad med 120 kvadratmeter bruksareal. Årsprisen er i Sauda 2 633 kroner, gjennomsnittet i kostragruppe 03 ligg på 2 759 kroner.

Etne og Vindafjord har det rimelegaste gebyret for avfallstenesta blant Sauda sine grannekommunar med 2 060 kroner. Odda ligg rimeleg nær Sauda med 2 674 kroner, medan suldølen må ut med 4 113 kroner pluss meirverdiavgift for å bli kvitt søppelet sitt.