Leiar i Rogaland Fotballkrets, Helge Jørgensen, gav leiar i Roger Birkeland plaketten som viser at Sauda IL Fotball nå kan kalla seg kvalitetsklubb.
Leiar i Rogaland Fotballkrets, Helge Jørgensen, gav leiar i Roger Birkeland plaketten som viser at Sauda IL Fotball nå kan kalla seg kvalitetsklubb. FOTO: Knut Atle M. Seim.

– Nå står det på papiret. Så må me få det inn i hovudet – og i hjartet!

Onsdag 11. desember blei Sauda IL Fotball som nummer 23 i Rogaland sertifisert som kvalitetsklubb.

– Kvalitetsklubb handlar om at det skal bli endå betre å vera både spelar, trenar, lagleiar, dommar og foreldre i Sauda IL Fotball. Og det er klubben som skal vera sjef, uavhengig av kven som sit i styret og kven som er trenarar og lagleiarar på dei ulike laga, opplyser leiar i fotballgruppa, Roger Birkeland.

Rundt årsskiftet 2016/2017 starta lokale krefter på arbeidet som nå i desember resulterte i at klubben fekk sitt synlege bevis på at ein har klart å oppfylla dei 20 kriteria som må på plass for å bli sertifisert som kvalitetsklubb.

Systemarbeid

Så langt er den nyvunne statusen først og fremst ei viljeserklæring og ei forplikting nedfelt i sentrale dokument. Det er nå jobben eigentleg startar, når dei fine orda skal omsettast til gode opplevingar og meistring for unge fotballspelarar.

– Sauda IL Fotball vil ikkje ha det slik at ungar går grinande heim etter trening og kamp, fordi dei ikkje får spela like mykje som dei andre. Og me vil ikkje sjå klubbdommarar som tuslar slukøyrde av banen etter å blitt skjelt ut av overivrige foreldre og trenarar. Eller foreldre som blir kasta utpå som trenarar, utan støtte eller kompetanse, seier Birkeland.

Gjennom ei klubbhandbok og ein sportsplan legg laget nå føringar for korleis ulike verv og oppgåver skal løysast og kva fokus som gjeld.

– Du seier klubben skal ta tilbake styringa, er det å forstå som at det fram til nå har vore slik at fleire lag blir styrt meir ut frå filosofien til støtteapparatet enn etter fotballgruppa sine retningslinjer.

– Ja, dessverre. Den dag i dag har me eksempel på det. Det har for eksempel skjedd topping av lag langt nedover i alder, medgir Birkeland.

– Men, kjem ikkje dette ofte av eit ønske om å vinna fotballkampar, då, trur du?

– Sauda IL er og blir ein breiddeklubb som skal ta vare på mangfaldet. I barnefotballen skal alle få spela like mykje og vera med i like mange kamptroppar. Topping av lag skal ikkje forekomma i barnefotballen i Sauda. Når det er sagt, skal me òg hjelpa dei som er komne lenger i si ferdigheitsutvikling enn andre i sitt kull. Dette skal skje gjennom eigne retningslinjer for differensiering knytt til kvart alderstrinn. Frå dei er ti år kan spelarane for eksempel få prøva seg i trening og kamp for laget over. Slik hospitering skal imidlertid skje i tråd med fastsette retningslinjer og ikkje etter innfall fordi laget brått treng forsterkningar foran ein kamp, slår Birkeland fast.

I botn ligg visjonen til Norges Fotballforbund: «Flest muleg, lengst muleg, best muleg».

Trenarutdanning

Ifølge Roger Birkeland stiller fotballgruppa etter kvart store krav til kompetanse hos sine trenarar. To lokale trenarrettleiarar er engasjert som ansvarlege for å legga til rette for lokal kompetanseheving på trenarsida. I tillegg blir det stilt krav om at ein gjennomfører fotballeiarutdanning.

– Du er ikkje redd for at folk blir skremt frå å ta på seg verv i med slike krav, i tillegg til dei detaljerte funksjonsbeskrivingane som nå skal gjelda?

– Det er alltid ein viss fare for det, men me meiner omfanget av den kompetansehevinga me krev at den einskilde skal gjennomføra bør vera overkommeleg. Dersom noko meiner det blir for mykje å setta seg inn i, er det gjerne ikkje dei personane me er ute etter å ha i verva, seier han bestemt.

Sauda IL Fotball blei i desember den 23. klubben i Rogaland til å bli sertifisert som kvalitetsklubb, og den aller første som ikkje har fast tilsette. Målet er gjennom systemarbeid å bli ein betre klubb for både spelarar, støtteapparat og foreldre. Illustrasjon: Sauda Cup 2019. Alle foto: Knut Atle M. Seim.

Fekk skryt

Overrekkinga av dei synlege bevisa på at Sauda IL Fotball nå kan kalla seg kvalitetsklubb skjedde under ei markering på Sauda stadion 11. desember. Leiar i NFF Rogaland, Helge Jørgensen hadde saman med kollegaen Egil Edland frå fotballkretsen tatt turen frå Stavanger for å delta i markeringa.

Jørgensen opplyste at Kvalitetsklubb-konseptet hadde vore eit satsingsområdet i fotballforbundet sidan 2014 etter at ein henta inspirasjon frå England. I dag er meir enn 40 prosent av alle som driv barne- og ungdomsfotball i Rogaland medlemmer i ein kvalitetsklubb, og over 50 prosent om ein reknar med klubbane som nå er under sertifisering.

– Den verkelege jobben byrjar nå, når kvalitetsklubb-konseptet skal settast ut i live, sa Jørgensen, og lova at fotballkretsen på ingen måte var ferdige med Sauda, men ville følga opp og vera støttespelar også i det vidare arbeidet.

Egil Edland har vore ein av rettleiarane til Sauda IL Fotball undervegs i prosessen, som formelt starta opp i februar 2018.

– Dette har vore ein svært bra prosess som det har vore ein fornøyelse å vera med på, med mange dyktige fotballeiarar og andre som har vore med. Dette gjer jobben vidare enklare. Og så har de laga ei klubbhandbok og ein sportsplan som bare er heilt fantastiske. Dei er brukarvennlege både for foreldre, leiarar og trenarar. Og i tillegg har de ei flott heimeside, slo Edland fast.

I tillegg til å overrekka plaketten og flagget som syner at klubben nå er sertifisert kvalitetsklubb, fekk Sauda IL ei lita gåve i høve hundreårsjubileumet nå i 2019.

Leiar Roger Birkeland nytta markeringa til å takka kvalitetsklubbkomiteen i fotballgruppa, som har spelt ei sentral rolle i det lokale utviklingsarbeidet.

– Alle som blir ein del av oss skal føla at dei blir ein del av noko meir. Nå skal me jobba vidare med bevisstheit, engasjement, vilje til å korrigera kvarandre og med omsorg, alt for å hindra at det skjer uønska hendingar i det me driv med. Nå er me kvalitetsklubb på papiret. Så må me få det inn i hovudet – og så i hjartet, konkluderte Birkeland.

Sertifiseringa blei markert med fakkeltog rundt stadion, pølser og saft. Blant dei mange unge fotballspelarane som deltok var frå venstre Noah Frette Solheim, Kasper Birkeland Knutsen, Olve Bruknapp Skoglund og Ådne Rosnes.

Sauda IL Fotball:

* Er med sine rundt 460 medlemmer den største gruppa i Sauda Idrettslag.

* Deltok med til saman 18 lag i seriespel i sesongen 2019..

* Er sidan 2017 leia av Roger Birkeland.

NFF Kvalitetsklubb:

* Konsept retningsgivande for utviklingsarbeid i fotballklubbar.

* Har tre nivå ein må dekka ulike kriterium for å oppnå.

* Sauda IL er på nivå 1. Klubben skal resertifiserast om to år.