I samband med etablering av nye hyttefelt i Sauda må grunneigar sørga for vinterparkering. I reguleringsplanen for Skårastølen hyttefelt er laga til sommarparkeringsplassar i sjølve hyttefeltet, medan grunneigar alt har sørga for meir parkeringsareal på Minnehaugen. Bildet er fleire år gammalt.
I samband med etablering av nye hyttefelt i Sauda må grunneigar sørga for vinterparkering. I reguleringsplanen for Skårastølen hyttefelt er laga til sommarparkeringsplassar i sjølve hyttefeltet, medan grunneigar alt har sørga for meir parkeringsareal på Minnehaugen. Bildet er fleire år gammalt. FOTO: Ingvil Bakka.

Diskuterte vegkryss, gjerding og vinterparkering i hyttefelt-sak

Reguleringsplanen for Skårastølen hyttefelt er omsider vedtatt.

Onsdag stod saka ”Detaljreguleringsplan for Skårastølen hyttefelt” på arbeidsplanen til politikarane i kommunestyret. Saka skapte stor debatt i møtet. Kun ordførar Asbjørn Birkeland, rådmann Rune Kloster Tvedt og politisk sekretær Solfrid L. Handeland var til stades i kommunestyresalen. Dei resterande 18 representantane deltok via internettløysinga Teams.

Familien Vatne i Hellandsbygd har jobba med hyttefeltplanane sine på Skårastølen, inst i Slettedalen, heilt sidan 2010. Det har vore mykje att og fram, med redusering av planområde, hytter ut av planane og hytter inn i planane igjen, vegkryssutfordringar og ulike innspel frå alle slags berørte partar. Då saka blei diskutert i formannskapet i januar føreslo rådmannen å ta ut to tomter, i feltet som tel 23 tomter. Formannskapet utsette saka, og vedtok i sitt marsmøte å ta inn igjen dei to tomtene. Men det var ikkje talet på tomter som skapte debatt då kommunestyret behandla saka onsdag denne veka. Høgres Dagfinn Birkeland var opptatt av om kravet til vinterparkeringsplassar var ivaretatt. Ifølge tidlegare kommunestyrevedtak i 2015 og 2017 skal grunneigar skaffa private vinterparkeringsplassar, og dersom dette ikkje går, må kvar hytte betala ein eingongssum på 30 000 kroner for å parkera på alt opparbeidd offentleg parkeringsplass.

I planen er det regulert inn tre sommarparkeringsplassar med inntil 55 plassar inne på Skårastølen.

– Vinterparkering er alt ivaretatt. Grunneigar har alt sørga for at det er opparbeidd og utvida parkeringsareal i området ved Minnehaugen, forsikrar ordførar Asbjørn Birkeland.

Vegkryss og gjerder

I forslaget til vedtak låg det også ei formulering om at det ”bør utarbeidast ein utbyggingsavtale for krysset Slettedalsvegen/FV520 mellom utbyggar, Sauda kommune og eventuelt vegeigar”. Også dette skapte stor debatt, der spørsmålet var om dette kunne medføra ekstra store kostnader for utbyggar. Men punktet blei til slutt tatt med i vedtaket. Også inngjerding av hyttene var noko politikarane var opptatt av. Tidlegare i planprosessen var det opna for at hyttene kunne inngjerdast, så vedtok formannskapet at dei ikkje kunne inngjerdast, men at ein kan setta opp gjerde i beitesesongen. Senterpartiets Morten Maldal la onsdag inn eit endringsforslag om at hyttetomtene kan inngjerdast, maksimalt areal er 700 kvadratmeter.

Endringsforslaget blei vedtatt mot stemma til Sigrid Bojesen Fatnes (Sp).

Reguleringsplanen, med endringsvedtaket, blei til slutt vedtatt mot seks stemmer. Arbeidarpartiets og Høgre sine representantar stemte imot.

Heile diskusjonen i kommunestyret varte i nær éin time og 40 minutt, inkludert Aps fem minuttars diskusjonspause.