I løpet av veke 20 skal alle elevane i saudaskulen tilbake til skulebenken etter over åtte vekers koronaavbrot.
I løpet av veke 20 skal alle elevane i saudaskulen tilbake til skulebenken etter over åtte vekers koronaavbrot. FOTO: Ingvil Bakka/Arkiv.

Skuleopning for resten av grunnskulen kommande veke

Omfattande smitteverntiltak vil prega skulekvardagen.

To veker etter at dei yngste elevane i grunnskulen vende tilbake til skulen sin 27. april, opnar skulane kommande veke også for elevane frå femte til tiande klasse. Dette skjer meir enn åtte veker sidan alle landets skular og barnehagar stengde dørene, av frykt for spreiing av koronaviruset.

Gjenåpninga av skulen for dei eldste klassetrinna i Sauda skjer i tråd med regjeringa si avgjerd, der skuleeigar er pålagt opning i løpet av veke 20.

For elevane i saudaskulen er det lagt opp til skulestart måndag for tiande klasse, tysdag for femte til sjuande og niande klasse og onsdag for alle åttandeklassane.

Fokus på smitteførebygging

Sauda kommune opplyser på sine nettsider at skulane følger råda i dei nasjonale smittevernrettleiarane. Dette inneber styrka reinhald og strenge hygienekrav i tillegg til at dei tilsette får ekstra opplæring i smittevern ved eigen skule.

Alle elevane blir oppmoda om å vaska hendene før dei kjem på skulen og når dei kjem heim att. Det er i tillegg laga eigne rutinar på skulane for å førebygga smitte. Mellom anna blir klassane halde i eigne sonar på skuleområda. Til desse sonene høyrer eigne toalett og vaskesonar. Elevane blir også oppmoda om å ikkje komma til skulen for tidleg, og til å gå heim når skuledagen er over.

Det er sendt ut eigne informasjonsskriv omdei nye rutinane til foreldra til elevane som nå startar opp att på skulen.

Utfyllande informasjon om rutinar for grunnskulen finn du på Sauda kommune sine nettsider.

Også vidaregåande

Også den vidaregåande skulen vil starta opp igjen i veka som kjem. Rogaland Fylkeskommune opplyser på nettsidene sine at oppstarten vil skje gradvis utover veka, og at elevane vil få beskjed om når dei skal møta.

− Det vil fortsatt vera skjerpa krav til hygienetiltak og avstand, så det er ein annleis skulekvardag som ventar elevar og lærarar, blir det slått fast.

Stengde skular og barnehagar

  • Frå 12. mars klokka 18.00 blei alle skular og barnehagar i Norge stengt av frykt for spreiing av koronaviruset Covid-19.
  • Barnehagane opna igjen 20. april.
  • Småskulen, 1. – 4. klasse, fekk komma tilbake til skulen 27. april.
  • Dei øvrige elevane startar opp att i løpet av veke 20.
  • Både skular og barnehagar må forhalda seg til ei rekke smitteverntiltak på ubestemt tid.