Leiar av Eldrerådet, Ragnhild Ness, er bekymra over forslag om kutt i helse- og omsorgssektoren.
Leiar av Eldrerådet, Ragnhild Ness, er bekymra over forslag om kutt i helse- og omsorgssektoren. FOTO: Frank Waal.

Ønsker meir til helse

Eldrerådsleiar Ragnhild Ness ønsker meir pengar til helse og omsorg, men eldrerådet vedtok likevel rådmannens kuttforslag.

Eldrerådsleiar Ragnhild Ness er bekymra over rådmannens kuttforslag i helse- og omsorgssektoren.

– Me burde tilsette fleire i denne sektoren, ikkje redusere. Det går ut over tilbodet til brukarane og det går ut over dei tilsette. Sjukefråveret er alt for høgt. Nå skal dei bli enda meir belasta, påpeikte Ragnhild Ness da Eldrerådet måndag skulle behandle rådmannens budsjettforslag.

Ivar Johannes Handeland meinte at ein ikkje kan sjå bort frå dei økonomiske realitetane Sauda kommune står overfor.

– Me kan ikkje bare seie nei til nedskjering. Me må vere meir konkrete. Kuttet kunne ha vore større enn kva rådmannen foreslår. Eg meiner at me bør gå for rådmannens forslag, forslo Handeland.

Hans Wigelius meinte at det ikkje var Eldrerådets oppgåve å finne ut kor pengane skal bli tatt frå dersom ein ikkje stemmer for rådmannens forslag.

Men fleirtalet i eldrerådet enda likevel opp med å støtte rådmannens forslag, men rådet ønska å framskunde bygginga av nye institusjonsplassar ved Åbøtunet. Helst ønsker Eldrerådet at byggeprosessen startar opp i løpet av 2021.

Eldrerådet ønsker også at det blir planlagt areal til frisør, hud- og fotpleie ved Åbøtunet. I tillegg eit lite kjøkken til brukarane slik at det er muleg å lage enkle ting gjennom eigenaktivitet. Også meir grøntareal blei trekt fram som eit ønske når institusjonskapasiteten blir utvida.

Eldrerådet 16. November

Møteleiar: Ragnhild Ness

Møtetid: 10.30-13.00

Til stades:
Ragnhild Ness, Pensjonistforeningen
Hans Agnar Wigelius, Pensjonistforeningen
Hallgeir Amdal, Arbeidarpartiet
Eva Abelsen, Pensjonistforeningen
Ivar Johannes Handeland, Senterpartiet
Asbjørn Birkeland, Senterpartiet
Solfrid Tjordal, uavhengig

Fråfall:
Ingen

Sakliste:
025/2020        Godkjenning av innkalling og saksliste
026/2020        Forprosjekt Omsorg 2030
027/2020        Sykkelstrategi og Plan for sykkelvegnett til høring
028/2020        Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021
029/2020        Orienteringssak