Eigedomsmeklar Alexander Skree skildrar ein marknad i Sauda som er på oppsving.
Eigedomsmeklar Alexander Skree skildrar ein marknad i Sauda som er på oppsving. FOTO: Andreas Isaksen.

Oppsving i eigedomsmarknaden i Sauda