12,8 prosent av dei som flyttar frå Sauda oppgir Stavanger som neste bukommune. Oljehovudstaden er også den mest populære studiestaden for saudabuar under utdanning, viser tal frå Statistisk sentralbyrå og Samordna Opptak.
12,8 prosent av dei som flyttar frå Sauda oppgir Stavanger som neste bukommune. Oljehovudstaden er også den mest populære studiestaden for saudabuar under utdanning, viser tal frå Statistisk sentralbyrå og Samordna Opptak. FOTO: Arkiv.

Den store folkevandringa:

Den største gruppa tilflyttarar kjem frå…utlandet

Frå år 2000 og fram til utgangen av 2019 flytta 2 916 personar til Sauda. Men kor kom dei frå? Og kor blei det av dei 3 064 som pakka snippøskja si og reiste frå kommunen i dette tidsrommet?

Livskvalitet. Arbeid. Studiar. Familie. Årsakene til at folk flyttar på seg er mange. Likevel kjem det gjerne overraskande på dei fleste at frå- og tilflyttinga til Sauda omfattar rundt 3 000 personar dei første tjue åra av 2000-talet.

Våren 2021 samarbeider aviser tilslutta Landslaget for lokalaviser (LLA) med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK prosjektet «Den store folkevandringa». Prosjektet har fokus på flyttemønster i befolkninga, folketalsutvikling, demografi og samfunnsmessige konsekvensar av desse. Framover mot sommaren kjem Ryfylke til å presentera aktuelle saker om innbyggarane i Sauda i fortid, nåtid og framtid. Mykje av talmaterialet i sakene kjem frå statistikkar som NRK har spesialbestilt, mellom anna frå Statistisk sentralbyrå, og deretter gjort tilgjengeleg for lokalavisene.

Stor tilflytting

I løpet av dei to første tiåra av 2000-talet er det registrert 2 916 tilflyttingar til Sauda. Talet kan gjerne høyrast høgt ut då det utgjer over 64 prosent av det totale folketalet i kommunen.

– Tala viser at Sauda i grunnen har god tilflytting. Problemet er bare at endå fleire flyttar ifrå kommunen. Hadde me dei siste 20 åra klart å bremsa ned utflyttinga, hadde folketalet i Sauda vakse mykje, slår ordførar Asbjørn Birkeland fast.

Han meiner likevel at ein del av fråflyttinga både er forventa og kan vera til det positive.

– Ein del av både ut- og innflyttinga handlar om ungdom som reiser ut i verda for å utdanna seg, noko som sjølvsagt er ein god ting. Ein del av desse kjem heldigvis tilbake.

Birkeland meiner det er ein god indikasjon på at mange ungdommar kjem tilbake til Sauda at det kvart år dukkar opp fleire førsteklassingar ved barneskulane enn fødselstalet skulle tilseia.

– Det verkar som om mange utflytta saudabuar etablerer familie etter studietida, og så kjem dei flyttande tilbake til Sauda når ungane skal byrja på skulen, seier ordføraren.

Stor forflytting vanleg

Sauda skil seg på ingen måte ut i høve til omfanget av til- og fråflytting samanlikna med fleire av kommunane i grannelaget. I same periode som det har kome tilflyttarar tilsvarande 64 prosent av innbyggartalet i Sauda, har tilflytting i høve til samla folketal vore på 70 prosent i Suldal, 71 prosent i Etne, 80 prosent i Vinje, 94 prosent i Tysvær og heile 121 prosent i Haugesund. 43 698 personar har flytta til sildabyen i løpet av dei to tiåra, til ein kommune som ved siste årsskifte hadde 37 323 innbyggarar.

– Har ein jobb å gjera

Lokalt har det i ei årrekke vore eit sterkt fokus på å tiltrekka seg nyetableringar og med det nye arbeidsplassar for å demma opp for folketalsnedgangen. Nyare kunnskap peikar imidlertid også i andre retningar når det gjeld å tiltrekka seg folk.

– Demografiutvalet, leia av Victor Norman, slår fast at bustadsattraktivitet er vel så viktig som arbeidsplassar. Dette trur eg Sauda er eit godt eksempel på. Akkurat nå er det svært mange stillingar ledige i Sauda, så me «skrik» eigentleg etter arbeidskraft. Men me har ikkje mange nok utanfor Sauda som ønsker å flytta hit.

– Har du tankar om kvifor?

– Bruker me parametera som Norman og utvalet legg til grunn er det eigentleg mykje som alt er på plass når det kjem til å gjera Sauda attraktivt for busetting. Men me er nok for dårlege til å nå fram til målgruppa for å «selja» Sauda. Me må nok visa oss meir fram på studiestader og liknande, her har me ein jobb å gjera, seier Birkeland.

Meir enn éin av fem frå utlandet

Talmaterialet til «Den store folkevandringa» viser at ein betydeleg del av dei som har flytta til Sauda dei siste tiåra har kome frå utlandet, som er slått saman til éin destinasjon i statistikken, for oversikten sin del.

Den relativt høge tilflyttinga frå utlandet kjem neppe overraskande for lokale styresmakter. Placement-prosjektet, der ein freista lokka nederlendarar til Ryfylke, og seinare politisk arbeid for busetting av flyktningar i kommunen, har bidratt til å oppretthalda busetnaden i Sauda dei siste tiåra.

Innanlands kjem dei fleste nye saudabuane frå Stavanger. Sauda går imidlertid i solid minus i høve til fylkeshovudstaden. Medan 373 personar har flytta frå Stavanger til Sauda, har 568 dratt motsett veg.

Flyttar til Nord-Jæren

Nesten tre av ti av dei 3 064 som flytta frå Sauda i åra 2000 til 2019 reiste til kommunar på Nord-Jæren, med Stavanger som den mest populære. Bergen er ein god nummer to, mykje grunna posisjonen vestlandshovudstaden har som studiestad. 208 personar forsvann til utanlandske adresser medan 140 drog til Oslo.

«Alt skal slitast over, jeg skal dra»

Ordførar Asbjørn Birkeland nemnde studiar som årsak til at mange unge saudabuar flaggar ut. Tal frå Samordna Opptak viser at også dei som forlet Sauda for å utdanna seg føretrekk Stavanger som første stopp på veg til utanning og yrke. Bergen er god nummer to.

Trenden med at mange unge saudabuar tar lærar- og sjukepleiarutdanninga si på Stord ser ut til å halda fram, det same gjeld sivilingeniørstudiar på NTNU i Trondheim.

Tilflyttarar til Sauda 2000-2019 kjem frå:
Kommune Menn Kvinner Tal Prosent
1 Utlandet 311 331 652 22,4
2 Stavanger 186 187 373 12,8
3 Bergen 101 79 180 6,2
4 Sandnes 93 79 172 5,9
5 Haugesund 76 60 136 4,7
6 Suldal 72 51 123 4,2
7 Oslo 52 50 102 3,5
8 Sola 45 32 77 2,6
9 Karmøy 37 35 72 2,5
10 Vindafjord 31 25 56 1,9
11 Klepp 23 17 40 1,4
12 Odda 26 9 35 1,2
13 Strand 17 15 32 1,1
14 Gjesdal 13 16 29 1,0
15 Tysvær 14 14 28 1,0
16 Trondheim 12 14 26 0,9
17 Etne 16 7 23 0,8
18 Bømlo 13 9 22 0,8
19 Hjelmeland 10 12 22 0,8
20 Stord 13 9 22 0,8
Dei som flytta frå Sauda i 2000-2019 drog til:
Kommune Menn Kvinner Tal Prosent
1 Stavanger 288 280 568 18,5
2 Bergen 137 109 246 8,0
3 Utlandet 107 101 208 6,8
4 Sandnes 103 96 199 6,5
5 Haugesund 97 94 191 6,2
6 Oslo 69 71 140 4,6
7 Karmøy 57 53 110 3,6
8 Sola 51 33 84 2,7
9 Suldal 42 31 73 2,4
10 Kristiansand 27 24 51 1,7
10 Trondheim 27 24 51 1,7
12 Vindafjord 19 18 37 1,2
13 Strand 14 17 31 1,0
14 Etne 20 10 30 1,0
14 Odda 17 13 30 1,0
14 Tysvær 13 17 30 1,0
17 Hjelmeland 11 16 27 0,9
18 Gjesdal 12 14 26 0,8
18 Stord 17 9 26 0,8
20 Klepp 14 9 23 0,8
20 Porsgrunn 12 11 23 0,8
Studiestader for utflytta saudabuar 2000-2019*
1 Stavanger 103
2 Bergen 95
3 Stord 28
4 Trondheim 24
5 Sogndal 21
5 Oslo 21
7 Kristiansand 15
8 Lillehammer 13
8 Haugesund 13
10 Sandnes 10

* Tal frå Samordna Opptak er ikkje ein heilt nøyaktig statistikk.

Denne saka er ein del av «Den store folkevandringa», eit samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.»