Vikarierande lensmann Thomas Wahl.
Vikarierande lensmann Thomas Wahl. FOTO: Arkiv.

– Kjekt at byen vaknar