For stor ulikhet i kulturtilbudet: Lokalsamfunnene trenger et levende kunst- og kulturliv

Kunst og kultur bidrar til å skape gode og levende lokalsamfunn. Det skaper lokale møteplasser og binder folk sammen på tvers av alder, religion og etnisitet. Jeg gleder meg over å ha fått en regjering som satser med konkrete tiltak for å styrke kultursatsningen.

Økt satsning handler om å løfte viktigheten av kunst og kultur, slik at folk i hele landet sikres et godt tilbud. Likevel vet vi at det i dag er for store klasseskiller i folks kulturbruk og store ulikheter i hva slags kulturtilbud som finnes i de ulike deler av landet. Hvem du er, hvor god råd du har eller hvor i landet du bor skal ikke være et hinder for å kunne oppleve og ta del i kulturtilbud.

Kunst og kultur spiller en betydelig rolle i folks hverdag. Et av disse er Bygdekinoen, som sørger for å gi et kinotilbud på steder som ikke har et fast tilbud, men som ønsker det. Med sitt mobile utstyr reiser de rundt på alle typer lokaler over hele landet. Bygdekinoen sørger for film, kinomaskinister og visningsutstyr.

Film er best på kino. Dette tilbudet verdsettes høyt i mindre kommuner og lokalsamfunn rundt om i landet. Men for å kunne opprettholde tilbudet er Bygdekinoen avhengig av å ha teknisk utstyr som er oppdatert. Det er nå over ti år siden landets kinoer ble digitalisert og utstyret begynner nå å bli gammelt. Derfor prioriterer regjeringen å øke bevilgningen til Bygdekinoen for å oppgradere utstyret, og med det sikre at kinotilbudet kan opprettholdes i hele landet, også i fremtiden.

I tillegg til å opprettholde viktige tilbud for folk, må vi også sikre at det kan skapes kunst og kultur i by og bygd. Kunstnere er lavtlønnet og har heller ikke de samme sosiale rettighetene som ordinære arbeidstakere. Arbeiderpartiet mener disse må anerkjennes som yrkesgruppe og det må legges til rette for at de kan bruke sin tid på å skape kunst, i stedet for å bli nødt til å ta strøjobber for å få økonomien til å gå rundt. Kunstnerstipendene er et treffsikkert virkemiddel som gir rom for nettopp dette. Stipendene gir kunstnere mulighet til å konsentrere seg om jobben sin og dermed skape mer. I statsbudsjettet prioriterer regjeringen å øke satsningen med 120 nye kunstnerstipend.

Kunst og kultur er viktig for oss mennesker, for arbeidsfolkene som er en del av næringen, men også for lokalsamfunnene rundt om i landet. Derfor skal vi fortsette arbeidet med å legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter. Fordi vi trenger mer kunst og fordi vi ønsker et levende kulturliv i hele landet.