Hvorfor vil ikke regjeringen satse på biogass i distriktene?

Enova vedtok rett over nyttår å fjerne støtten til fyllestasjoner for biogass. De peker på at markedskreftene skal styre etableringen av ny infrastruktur. Vedtaket er overraskende, særlig fra en regjering som har sagt de vil satse på biogass og ha mer statlig styring i næringspolitikken for å sikre arbeidsplasser.

Vi tror det blir avgjørende for en omstilling bort fra fossile drivstoff at vi utnytter alle tilgjengelige teknologier. Biogass er en av de som ikke er blitt utnyttet og som har et enormt potensial.

Det er mange tunge kjøretøy i dag som ikke kan elektrifiseres og hvor biogass er en utmerket løsning, både til næringstransport og kollektiv.

Skal vi lykkes med biogass må produsenter og brukere gå hånd i hånd, slik at produsenter vet at det er kjøpere og brukere vet at det finnes produsenter og fyllestasjoner. Da får vi investeringer i økt produksjon og økt andel kjøretøy på biogass.

I dag er de fleste fyllestasjoner i Oslo-området og det er ikke en eneste fyllestasjon nord for Trondheim. Skal vi lykkes med biogass må det etableres langt flere fyllestasjoner. Bare på den måten skaper vi trygghet for produsent og bruker.

Ifølge Biogass Norge er det mulig å etablere biogassproduksjon i hele landet, og med det legge grunnlaget for stor verdiskapning, nye arbeidsplasser og ikke minst redusere klimagassutslipp. Denne satsingen er det regjeringen nå legger hindre i veien for ved å kutte ut et viktig ledd i verdikjeden. I tillegg skaper de stor usikkerhet hos alle, både produsenter og brukere, om hvilke rammevilkår som gjelder for bransjen. Hvem tør satse når regelverket endres seg så brått? Har virkelig regjeringen råd til å si nei til nye jobber og samtidig åpenbare klimakutt?

I juni i fjor stod FrP, SV, Ap og Sp bak et flertallsforslag i Stortinget som skulle sikre at regjeringen skulle følge opp Stortingets vedtak om å sikre en enhetlig utbygging av infrastruktur for null- og lavutslippsteknologi. I tillegg legge til rette for en raskere søknadsprosess for gassdistributørene som søker om investeringsstøtte til fyllestasjoner hos Enova, samt umiddelbart forbedre Enovas støtteordning til fyllestasjoner og innkjøp av tyngre kjøretøy med biogass som drivstoff.

Før ny regjering fikk sitte i 100 dager ønsker Enova å fjerne støtten og klima- og miljøministeren ser ut til å ha glemt hele den offensive politikken i opposisjon.

Nå forventer vi at regjeringen går inn og instruerer Enova til å følge opp vedtaket fra flertallet på Stortinget.