Terje Halleland.
Terje Halleland. FOTO: Privat.

Bedre rassikring med nye løsninger

Det er et stort behov for rassikring på norske veier. Mange føler frykt og er utrygge når de kjører på rasfarlige strekninger i dag. Jeg tror de fleste også innser at det dessverre vil fortsette lenge enda.

Det samlede behovet for både riks- og fylkesvei har vært beregnet til å koste så mye som 70 milliarder kroner. Det enorme behovet understreker at vi ikke bare trenger å holde tempoet oppe på rassikringsarbeidet, men også tenke nytt i hvordan vi løser det.

Norge er et langstrakt land med veier av mange ulike standarder. Fra smale lokalveier langs fjorden til brede og nye motorveier med moderne standard. Det gjør at også rassikringsbehovet er ulikt og kan variere stort. Med ulik faregrad og stort behov for tiltak blir realiteten ofte at mange steder må vente lenge på rassikringstiltak.

FrP er svært opptatt av bygging og vedlikehold av veinettet vårt, og har alltid bruke mye penger på veisikring. Det har vi ment og gjort både i og utenfor regjering.

Tunnel er ofte en løsning det pekes på, men selv om problemet stort sett blir løst er det til en veldig høy kostnad. Tunnel er ofte dyrt og tar lang tid å etablere, samtidig som vi også mange ganger opplever at det kommer nye skred på nye områder som tunnelløsningen likevel ikke ivaretok. Da opprettholdes usikkerheten og et nytt prosjekt legges inn på liste over veistrekninger som trenger rassikring.

For hvert prosjekt som koster mer enn nødvendig, blir det også både mindre penger og mer venting på andre nødvendige prosjekt.

Med et rassikringsbehov som kan være så stort som 70 milliarder kroner er det klart at det ikke holder å kun pumpe nye milliarder inn i budsjettene. FrP håper å få med oss flertallet på en økning i tilgjengelige midler for å tenke nytt innen rassikring for å få maksimalt ut av det som brukes. Med nye løsninger og nye tenkemåter kan vi få både mer rassikring for hver krone og raskere rassikring til alle som trenger det.

Det haster nemlig med å få på plass gode løsninger. Løsninger som gjør at vi får flere prosjekter på plass og flere får tryggheten sin tilbake når de bruker vegnettet. FrP vil følge opp med midler til sektoren og sørge for å øke innovasjonen i hvordan sikre vegnettet for ras og hvordan gjøre dette billigere og minst like godt.

Jeg mener det er viktig å opprettholde det økte tempoet i rassikring som startet med FrP i samferdselsdepartementet. Samtidig må vi tørre å tenke nytt for å få mest mulig ut av pengene vi bruker på feltet. Nye løsninger kan sikre oss både mer og bedre rassikring.