Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. FOTO: Arkiv.

Sauda mot straumen på arbeidsmarknaden

Størst auke i arbeidsløysa i Suldal, melder Nav.

 

Talet på heilt arbeidsledige rogalendingar steig med 495 personar til 4 574 i januar og utgjer nå 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjonar er arbeidsløysa i fylket tilnærma uendra samanlikna med desember, melder Nav.

Sauda er einaste kommunen med nedgang i arbeidsløysa i årets første månad. 17 saudabuar eller 0,8 prosent av arbeidsstyrken er nå registrert som heilt arbeidsledige. Dette er fire færre enn ved juletider. Kommunen er den med lågast arbeidsløyse i fylket.

Suldal er kommunen med størst auke i arbeidsløysa. Frå å vera på nivå med Sauda på 0,9 prosent mot slutten av 2022, er nå 1,5 prosent av suldølane heilt utan jobb, viser Nav sine månadstal.

Mange ledige stillingar

Trass i auken i talet på ledige, kjem det mange ledige stillingar på marknaden om dagen. Til saman blei det lyst ut 6 846 stillingar i fylket, 65 av dei i Sauda, i januar.

– Det høge talet utlyste stillingar stadfestar at behovet for arbeidskraft framleis er høgt. Mange bedrifter slit med å få tak i folk med rett kompetanse når etterspurnaden er høg og arbeidsløysa lår, seier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Hafthorsen.

35 prosent av dei utlyste stillingane kjem frå helse, pleie og omsorg, ein sektor som opplever store utfordringar med rekruttering av nye medarbeidarar.