Svein Ilstad frå Sauda starta denne veka i sin nye jobb som regionsdirektør i Statkraft, region sør.
Svein Ilstad frå Sauda starta denne veka i sin nye jobb som regionsdirektør i Statkraft, region sør. FOTO: Statkraft

Svein Ilstad på plass i Statkraft