Storavatnet.
Storavatnet. FOTO: Ola Breivik.

Dagens Ryfylke-blinkskot