NPK

Høgre-nestleiar Henrik Asheim er blant dei som er positive til forslaget om å heve pensjonsalderen.

Brei semje om å heve pensjonsalderen

Abonnement
Etter fleire år med tynt bellegg går hotella mot ein sommar med fulle hus. Problemet er at mange har for få tilsette. Mellom anna er det mangel på kokkar.

NPK: Mange hotell manglar arbeidskraft

Abonnement
Eit fleirtal på Stortinget vil ha fortgang i konsesjonsbehandlinga av nye småkraftverk.

NPK: Stortingsfleirtal vil ha meir produksjon frå småkraftverk

Abonnement
1. juni er den internasjonale mjølkedagen, stifta av FN i 2001.

Allsidig råvare har dagen sin 1. juni

Abonnement
Natt til måndag byrja dei nye og strengare reglane for nødpass å gjelde. Dermed kan ikkje lenger utanlandsferien reddast med et nødpass. Folk som kan dokumentere at dei oppfyller dei nye kriteria, kan framleis få nødpass.

No er det for seint å få nødpass for å komme seg på ferie

Abonnement
Ein firedel av nordmenn har eit beredskapslager slik som dette i heimen sin. Ikkje mange nok, meiner DSB.

Éin av fire har beredskapslager heime

Abonnement
Båtfolket har kåra årets beste hamn.

Her likar båtfolket seg best

Abonnement
Straumprisane har vore eit aktuelt samtaletema den siste tida.

Årets billigaste straum i Sør-Noreg torsdag

Abonnement
Mange skal skaffe seg nytt pass før sommaren, og politiet oppfordrar dei som ikkje treng pass, til å vente med å få seg nytt.

Politiet innfører passavgrensingar før juli

Abonnement
Det blir stadig mindre vatn i magasina. På Vestlandet er fyllingsgrada no nede i 11,2 prosent. På bildet: Slettedalsvatnet, april 2022.

Rekordlite vatn i magasina

Abonnement
Bestanden av fjellrev aukar gradvis på grunn av avlsprogrammet.

Bestanden av raudlista fjellrev aukar

Abonnement
Neste års valdag er 11. september. Då er det kommunestyre – og fylkestingsval.

Dato for valdagen 2023 er sett

Abonnement
Nordmenn bruker mindre data enn dei andre i Norden, men betaler mykje meir, ifølgje regjeringa.

Norske mobilprisar er framleis dei høgaste i Norden

Abonnement
Straumforbruket i første kvartal 2022 var på det lågaste nivået for denne perioden nokosinne.

Straumforbruket i årets første månader var på lågaste nivå nokosinne

Abonnement
Det trengst ei differensiering av strandsonevernet, meiner kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kommunalministeren vil gi kommunane meir makt over strandsona

Abonnement
Ut av beredskap: Administrerande direktør Inger Cathrine Bryn i Helse vest RHF og administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna.

Sjukehusa på Vestlandet avsluttar koronaberedskapen

Abonnement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønskjer at pensjonister med offentleg avtalefesta pensjon (AFP) kan jobbe med flyktningstraumen frå Ukraina utan å få avkorta pensjonen. På biletet er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Regjeringa vil at pensjonistar skal jobbe med Ukraina-flyktningar

Abonnement
No kan EU-borgarar surfe på mobilen i helie EU til same pris som i heimlandet fram til 2032.

EU forlenger fri mobilroaming med ti år

Abonnement
Mange distriktskommunar slit med å skaffe fastlegar, mellom anna fordi vaktbelastninga er stor.

Nytt tilskot til legevakt i distrikta

Abonnement
Ifølgje rapporten kom 47 prosent av den samla negative påverknaden på sjøauren i alle klassifiserte vassdrag frå lakselus.

Krise for sjøauren

Abonnement