Kyrkja på internett

Kyrkjekontoret lanserer no internettsida til Sauda kyrkje. Christine van Gend i Sauda sokneråd opplyser at ein her finn informasjon først og fremst om dei viktige kyrkjelege augneblinka i livet: dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Men også om det daglege kyrkjelivet i saudamenigheten, slik som sundagsgudstenester, barne- og ungdomsaktivitetar, besøksteneste, andakt og andre aktivitetar.

Gend peikar på at nettsida skal koma i tillegg til menighetsbladet Kyrkjebakken og annonsering elles, i håpet om at dette skal gjera det lettare å finna informasjon og kontakta kyrkja.