Politikk

I mai 2010 var ordførar Asbjørn Birkeland guide for fylkespolitikarar som var i Sauda i forkant av at dei skulle uttala seg om Sauda sin komande kommuneplan.

Ny ”feil” i kommuneplanen

Abonnement
Ifølge kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, vil ikkje rådmannen legga fram skulestrukturendringar i budsjettforslaget sitt for 2021. Men Svandal meiner innsparingar i oppvekstsektoren vil tvinga fram ein diskusjon om kva som gir den beste skulen.

Skulesjefen vil ha færre barneskular

Abonnement
Stefan Moen Søfting og Siv Jørgensen ser svært mørkt på kutta som er lagt fram for skule- og barnehageleiarane i Sauda, og trur konsekvensane kan bli alvorlege.

Kommunebudsjettet 2021:

Er redd dei svakaste blir ofra

Abonnement
Eigarar av hus, leilegheiter og fritidsbustader i Sauda risikerer at det blir vedtatt auke i eigedomsskatten i desember.

Nå kan det bli auke i eigedomsskatten

Abonnement
Kjøp av Saudagården er eitt av fleire alternativ Sauda kommunen nå vurderer.

Kommunen vurderer kjøp av Saudagården

Abonnement
Sauda kommune vil nå framover ha nøye og streng kontroll på kva som skjer og ikkje skjer på industritomter dei sel. På Birkeland har Sauda kommune i dag få ledige industritomter for sal.

Skjerpar inn regelverket for industritomter

Abonnement
Stortingsrepresentant Geir Pollestad (til høgre) besøkte transportlinja ved Sauda vidaregåande skule og rektor Bård Lien torsdag i førre veke.

– Bransjen skryt av transportlinja i Sauda!

Abonnement
Eit einstemmig kommunestyre har gitt klarsignal til at Kraft Kafe, med kokk og styreleiar Nicholas Guindani i spissen, kan få utvida skjenkearealet sitt utanfor kulturhuset. Det er i periodar på sommaren, med mykje folk og godt vêr, at kafeen har behov for fleire bord og stolar utandørs.

Kraft får skjenka på fortauet

Abonnement
Alle blei einige til slutt om å senda eit tydeleg flyktning-signal til regjeringa. På bildet ser me Andreas Brekke (Sp), Aud Hege J. Hebnes (H) og Dagfinn Birkeland (H).

Sauda vil ta imot Moria-flyktningar

Leiar av Utval for samfunnsutvikling, Kristian Landro, meiner Sauda kommune ikkje må finne seg i ei eventuell overstyring frå fylkesmannen.

Opprettheldt rivevedtaket

Abonnement
Politikarane har trudd at dei i den nye kommuneplanen tillet større hytter i Djuvsbotn, når dei auka hyttestørrelsen frå 140 til 150 kvadratmeter. Men nemninga ”bruksareal” bak talet gjer at hyttene, viss ein vil ha fleire etasjar, må halverast. Den gamle nemninga var ”bebygd areal”. Foto frå Haugane hyttefelt.

Feil i den nye kommuneplanen

Abonnement
Kommunestyret måtte evakuera då brannalarmen gjekk i Folkets Hus onsdag.

Brannalarm på Folkets Hus

Abonnement
Haugane hyttefelt, 8. september. Kasserte møblar, elektronikk, ski og ein sykkel er blant gjenstandane som hyttegjestene ikkje så enkelt kan kvitta seg med på «lovleg» vis.

– Dagens renovasjonsordning fungerer ikkje

Abonnement
Kraft Kafe ønsker å utvida serveringsstaden sin ute til å også gjelda nede på fortauet. Søknaden skapte debatt i formannskapet onsdag. KrFs Kristian Landro meiner det er unødvendig å ha bord og servering på fortauet - og at det kanskje til og med er ulovleg med tanke på reguleringsplanen for området. Formannskapet si innstilling blei likevel positiv. Ei endeleg avgjerd kjem i kommunestyret.

Serverings- og skjenkesøknader skapte debatt i formannskapet

Abonnement
Arbeidarpartiets Fredrik Larsson (til venstre) og Hallgeir Amdal håpar at dei nå får dei andre politiske partia med på eit tilleggskrav i løyva til bedrifter som vil driva med matservering og/eller skjenking i Sauda. Dei meiner fredagens avisoppslag om Sauda Restaurant viser at det er behov for å stilla krav til bransjen.

Vil at kommunen tar arbeidsmiljø-ansvar

Abonnement
Det vil minka på saudabuane den neste trettiårsperioden, dersom Statistisk sentralbyrå treff med sine framskrivingar av folketalet. Illustrasjonsfoto frå Saudadagane 2018.

SSB sine prognosar for Sauda:

Forgubbing og folketalsnedgang fram mot 2050

Abonnement
Fylkeskommunen vil i haust vurdere om dei kan oppretthalde hurtigbåttilbodet i Rogaland. Bussjåfør Tor Andreas Michalsen meiner det er på tide å diskutere ekspressbussar frå Sauda, som går hyppigare enn dagens båtruter.

Meiner det er tid for ekspressbuss til Sola

Abonnement
Ni prosent av alle reiser i Sauda skjer med sykkel, viser ein rapport utarbeidd for Transportøkonomisk institutt i 2017. Føresetnadene for å auka sykkelbruken er imidlertid svært gode.

– Kan bli Norges beste sykkelkommune

Abonnement
Sauda hamnar på tredjeplass i Kommunal Rapport si rangsering av dei kommunale pleie- og omsorgstenestene i Norge. Blant dei som nyt godt av dei kommunale helsetenestene i Sauda er Aud Opheim (ståande) og Sonja Birkenes, som ved avdeling C på Åbøtunet får god hjelp frå hjelpepleiarane Mona Selfors og Linn Kalvik.

Kommunebarometeret 2020:

Sauda skårar høgt innan pleie og omsorg

Abonnement
Korona har gitt rådmann Rune Kloster Tvedt (til venstre) og økonomisjef Roy Ove Kvernenes økonomiske bekymringar. Nå får dei litt økonomisk drahjelp til å få setta i gang kommunale prosjekt.

1,9 millionar til kommunale prosjekt

Abonnement