Politikk

Aps Fredrik Larsson meiner det må vera rom for å komma med forslag direkte under eit kommunestyremøte, og at representantane må kunne diskutera saka der og då.

Frustrert over manglande debattvilje

Abonnement
Ivar Johannes Handeland (Sp) innrømma, til liks med fleire partikollegaer, at han hadde vore skeptisk til å bruka to millionar kroner på ei ny stilling som skal arbeida med å spara pengar. Både han og resten av Sp-representantane stemte imidlertid for stillinga, saman med KrF og SV sine representantar, og sikra dermed fleirtal.

Vedtok ny prosjektstilling trass stor skepsis

Abonnement
Planen er å møta den komande eldrebølga med å laga fleire institusjonsplassar på Åbøtunet. Prosjektet er per i dag kostnadsrekna til 61,5 millionar kroner, inkludert prosjektering.
Siste innspurt før budsjettmøtet:

Heilomvending om Åbøtunet

Abonnement
Investeringar til og drift av det kommunale avløpsnettet blir dyrare, og forbrukarane får rekninga.
Kommunebudsjettet 2022:

Kloakkrekninga stig med ein tusenlapp neste år

Abonnement
Sauda Høgres Dagfinn Birkeland og Filippo Ballarin meiner tida er overmoden for ta store og viktige investeringar innan eldreomsorga. Dei meiner Åbøtunet må prioriterast foran nytt torg, ny bru og ny Saudahall.
Om ei veke skal 2022-budsjettet vedtas:

Åtvarar sterkt mot nok ei Åbøtunet-utsetting

Abonnement
Etter at formannskapet hadde vore på synfaring ved dei to gamle tuna valde fleirtalet av politikarane å gå med på ei frådeling.

Får likevel dela opp eigedom i Svandal

Abonnement
Konsulentfirmaet PwC meiner Sauda kan spara pengar på å legga ned Risvoll skule og Rustå barnehage (bildet), og rådmannen har tatt med ei planlegging av ei slik strukturendring med i 2022-budsjettet. Det vil ikkje formannskapet ha noko av.
Budsjett- og økonomiplanforhandlingane er i gang:

Avlyser kutt i barnehage- og skulestrukturen

Abonnement
Det er dette taket, på eit hus øvst i Trosavikåsen, som administrasjonen og huseigar er ueinige om. Nå må kommunestyret vurdera om ein skal endra på delar av ordlyden i reguleringsbestemmelsane slik at dette taket blir godkjent.

Tak-sak endar i kommunestyret

Abonnement
Konsulentselskapet PwC la torsdag fram si oversikt over mulege sparetiltak i Sauda kommune. I salen sat kommunalt tilsette, tillitsvalte og politikarar.

Meiner sparepotensialet til Sauda kommune er 67 millionar årleg

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt meiner brukarar av heimetenester må akseptere eit dårlegare kommunalt tilbod frå nå av. Samtidig meiner han Sauda må gjere seg meir attraktiv og foreslår nytt torg til 18 millionar kroner i 2023 og 2024.

Vil ha slutt på at Sauda overlever på kraftinntekter

Abonnement
Distriktspolitisk debatt i Folkets Hus onsdag kveld. Frå venstre: Debattleiar Tom Hetland, Sp-politikar Per Olaf Lundteigen, Eramets Kåre Bjarte Bjelland, bygdeforskar Bjørn Egil Flø og Høgre-politikar Ola S. Apeland.

Forventar meir til Sauda etter regjeringsskiftet

Abonnement
Renoveringa av rådhuset er i gang. Kommuneleiinga meiner at verken nedskalerte prosjekt, fortsatt bruk eller å slutta å bruka rådhuset er realistiske alternativ.

Renoveringa av Sauda rådhus: Kommunen mangla rimelegare alternativ

Abonnement
Formannskapet med møtesekretær Solfrid Handeland og rådmann Rune Kloster Tvedt. Slik stemte dei: Silje Eriksen (nei), Kristian Landro (ja), Sigrid B. Fatnes (nei), Vegard B. Rød (nei), Siv Hege Lund (nei), Hallgeir Amdal (nei) og Knut Morten Ask (ja). Møtet blei halde i tredje etasje i sjukehusbygget.

Formannskapet splitta i skuter-saka

Abonnement
– Sauda Installasjon kan leige tenester fra dei som alt har skuterløype, meiner Sauda kommune.

Innstiller på å avslå skutersøknad ein gong til

Abonnement
Høgres Aud Hege Jørgensen Hebnes (innfelt) meiner ein bør prøva å få prisen på oppussinga av rådhuset endå meir ned.

Ja til meir rådhus-pengar – med ein bismak

Abonnement
Sauda kommune vil frå og med i morgon, laurdag, eiga 25 prosent av aksjane i selskapet Folkeheisen Sauda AS. Slik ser ein føre seg gondolbanetraseen. Leilegheitsplanane til Sauda skisenter er også teikna inn.

Kommunen kjøper Folkeheisen-aksjar

Abonnement
Det innvendige rivingsarbeidet i rådhuset er godt i gang. I morgon får formannskapspolitikarane ei stor ekstrarekning på bordet.

Rådhus-renoveringa blir fleire millionar dyrare enn førespegla

Abonnement
Sps Asbjørn Birkeland (frå venstre), SVs Øyvind Grassdal og Aps Hallgeir Amdal håpar og trur at både dei som politikarar og saudabuen i gata vil merka regjeringsskiftet på fleire vis.

– Slik vil me merka regjeringsskiftet

Abonnement
Mimir Kristjánsson frå Raudt er éin av dei 14 frå Rogaland som blir stortingsrepresentant dei neste fire åra.

Desse blei valt inn på Stortinget frå Rogaland

Abonnement
Asbjørn Birkeland (Sp) er glad for partiets framgang, her under valvaken på Sauda Klubb. Hallgeir Amdal (Ap) og Siv Hege Lund (Ap) diskuterer valresultata i bakgrunnen.

Ser på Sp-framgangen i Sauda som ei tillitserklæring

Abonnement