Politikk

Håvard Handeland og Linde Espeland skal representere Sauda og Ryfylke i ungdommens fylkesråd. 

Saudaungdommar med ambisjonar

Fire personar skal ha mista livet i storminga av Kongressen i Washington onsdag kveld, norsk tid.

Amerikanar Paul Calvert om storminga av Kongressen:

– Det er ein fortvilande situasjon

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt informerte kommunestyret at Sauda kommune for andre gong på kort tid har blitt felt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Kommunen felt av Kofa igjen: – Me kan ikke halde på slikt

Abonnement
Illustrasjonen viser korleis eit nytt og oppgradert Gamle Torget kan bli sjåande ut.

Satsar friskt i sentrum

Abonnement
Kommunestyret vedtok onsdag budsjett og økonomiplan, utan dei store endringane frå da formannskapet gjorde sitt vedtak.

Opprettheldt kuttet i helsesektoren

Abonnement
Debatten om kraftlinjer i Etne har fått stor spalteplass i lokalavisa Grannar.

Etne ber Statnett bygge master i Sauda

Abonnement
Dette satellittbildet viser dei to gardsbruka som har kommunal veg tett på gardstuna. Bebuarane ønsker ny vegtrasé forbi gardsbruka, langs skogbeltet på høgre side.

Ønsker vegen vekk frå gardstuna på Fiveland

Abonnement
Vi ryfylkingar er stort sett tilfredse med livet, og er meir aktive enn gjennomsnittet i Rogaland. Her er stemninga god under dei populære Saudadagane.

Ryfylkingar er mest fornøgde med livet

Abonnement
Sigrid Bojesen Fatnes, Morten Maldal og Vegard Birkeland Rød ber om forståing for at politikarane må ta vanskelege val når kommunen sine inntekter er under sterkt press.

– Må kutte ein plass når alle seier det same

Abonnement
Tilsette i helsevesenet fortel om travle arbeidskvardagar der dei alt i dag må gjera uverdige val grunna tidspress. Det hender dei må be pasientar tissa i bleia. Nå blir det lagt opp til at helsevesenet må kutta godt over ti millionar neste år. – Kva skal vekk? Kven skal me ikkje hjelpa? spør Heidi Espevik, Liv Rike Birkeland og Bente Handeland.

Kommunebudsjett-forslaget:

– Blir tvinga til å ta uverdige val

Abonnement
Hellandsbygd Bygdautval etterlyser ei oppgradering av Slettedalsvegen med fast dekke og fleire møteplassar og ber kommunestyret legga inn fire millionar kroner til føremålet i økonomiplanen for 2021-2024.

Hedlingane ønsker vegopprusting

Abonnement
Aud Hege Jørgensen Hebnes, Dagfinn Birkeland og Filippo Ballarin i Sauda Høgre er i dialog med Ap og SV og håpar dei tre partia kan stille seg bak eit felles budsjettforslag. Det vil likevel ikkje vere nok til å sikre fleirtal.

Bekymra over kommuneøkonomien

Abonnement
Grunneigar Sverre Gustav Birkeland rettar skarp kritikk mot kommunens handtering av industriområdet på Birkeland.

Industriområdet på Birkeland:

– Heile området er skusla vekk

Abonnement
Det planlagte bustadfeltet Teien, til venstre på bildet, vil grense til det eksisterande Grønsdal-feltet.

Bustadfeltet Teien kan bli eitt år forseinka

Abonnement
Leiar av Eldrerådet, Ragnhild Ness, er bekymra over forslag om kutt i helse- og omsorgssektoren.

Ønsker meir til helse

Siv Jørgensen protesterer heftig på at kutta i helse- og omsorgsektoren skal aukast ytterlegare.

Helsesektoren må ta enda større kutt

Abonnement
Onsdag kveld var Janne Eikevik, leiar for vaksenopplæringa og introduksjonstenesta i Sauda, og Olivia Obtinario, einingsleiar ved legesenteret, på plass i eit leigd bustadhus i Sauda, klare for å ta imot ein syrisk firebarnsfamilie. Hjelpsame saudabuar har sørga for både klede, utstyr og innbu til familien, som har budd i flyktningleir i fleire år.

Åtte nye flyktningar er blitt saudabuar

Abonnement
Kuttet i statleg hurtigbåtfinansiering ser i første omgang til å gå ut over helgetilbudet i Saudaruta.

Føreslår å kutta laurdags- og søndagsavgang i 2022

Abonnement
– Kommunane må sikrast mest muleg forutsigbare inntekter for å sikra velferdstenestene sine, slår Distriktsnæringsutvalet fast. Konkret blir det føreslått å frikobla naturressursinntekter frå utjamningsmekanismen i inntektssystemet. Det vil i tilfelle vera godt nytt for Sauda.

Distriktsnæringsutvalet:

– Kommunane bør få behalda meir av inntektene frå naturressursane

Abonnement
Det er kapasitet nok i Sauda, meiner Sauda Vekst-leiar Inge Løyning, her i samtale med styreformann i Northern Punching Eigedom, Steinar Enlid. Også i det 3900 kvadratmeter store industribygget i Nesøyra 16 er det plass til fleire, opplyser dei.

– Sauda har kapasitet til meir næring

Abonnement