Pengar til helsesamarbeid

Fylkesmannen i Rogaland har fordelt 4,7 millionar kroner til elleve kommunar. Dette er såkalla skjønsmidlar som er øyremerka kommunale prosjekt for innovasjon og utvikling.

Suldal, Vindafjord, Etne og Sauda kommunar er saman tildelt 400 000 kroner til interkommunalt helsesamarbeid, mellom anna den mykje omtala felles legevakta i Ølen. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa merkar seg at avstandane gjer at det trengst avbøtande tiltak, mellom anna innan telemedisin, velferdsteknologi og oppbygging av kompetanse.