1.side Aud Jorunn Nymark
NY FORSKRIFT: Aud Jorunn Nymark frå Arbeidarpartiet meiner dei nye krava til legevakt som er på ute høyring viser at fleirtalet i Sauda kommunestyre gjorde rett i å inngå eit legevaktsamarbeid med Suldal, Etne og Vindafjord kommunar. (Foto: Arvid Horpestad)

Strenge krav til legevaktene

Forslaget til ny forskrift for akuttmedisin ligg føre. Det vil gjera det utfordrande for Sauda å driva eiga legevakt.

Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord kommunar har vedteke å gå saman om ei felles legevakt i Ølen, med planlagt oppstart innan 1. januar 2016.

Diskusjonen har gått høgt både i politiske fora og blant innbyggarane i spesielt Sauda og Suldal. Argumenta for og imot samanslåinga har vore mange og kjenslene sterke.

Eitt av argumenta som vart brukt for samanslåinga var innhaldet i det varsla forslaget til ny forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulanseteneste og medisinsk naudmeldeteneste med vidare, den såkalla akuttmedisinforskrifta.

Nå har helse- og omsorgsdepartementet sendt forslaget til ny forskrift ut på høyring. Onsdag i førre veke avga eit einstemmig Sauda kommunestyre sin uttale.

Arbeidarpartiets Aud Jorunn Nymark meiner at forslaget til ny forskrift viser at det var rett av Arbeidarpartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti å stemma for at Sauda skulle slutta seg til det nemde legevakt-samarbeidet.

– Me har 82 sider med forslag til ny forskrift som fortel korleis kommunane skal ta imot personar som treng øyeblikkeleg hjelp – 24 timar i døgeret. Vedtek Stortinget forskrifta, må Sauda og alle andre kommunar følga det som står i denne. Så enkelt, og så vanskeleg, er det, konstaterer Nymark.

Ho viser til at dei varsla nye krava vil gjera det vanskeleg, om ikkje i praksis umogleg, for andre enn dei aller største kommunane å driva eiga legevakt.

Les meir i papirutgåva eller last ned eavis her