Suldal jaktar søppelpartnar

– Kan det vera aktuelt at Suldal kommune har renovasjonsordning saman med Sauda, undrar rådmann Øyvind Valen i eit brev han har sendt til Sauda kommune.

Bakgrunnen for søppelfrieriet er endringar i kommunestrukturen i ytre deler av Ryfylke. I dag er Suldal ein av fem eigarkommunar i Ryfylke Interkommunale Miljøverk IKS (RYMI).

Frå 1. januar 2020 blir Forsand og Finnøy kommunar ein del av høvesvis Sandnes og Stavanger, som er tilslutta IVAR IKS, eit interkommunalt renovasjonsselskap eigd av kommunane på Nord-Jæren. RYMI sin representantskap har avgjort at selskapet då skal bli ein av IVAR.

Som den einaste av RYMI-kommunane som ikkje alt har tenester i IVAR, sonderer Suldal kommune no terrenget med omsyn til korleis renovasjonsoppgåvene skal løysast i framtida.

Kommunestyret i Suldal vedtok i september at dei ønsker å behalda RYMI, sjølv om det berre er tre medlemmer igjen. Samstundes har rådmannen fått i oppdrag å greia ut renovasjon i framtida og i dette arbeidet ha kontakt med både IVAR, Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM), eigd av kommunane på Haugalandet, og med Sauda kommune.

I brevet ber suldalsrådmannen om eit møte mellom dei to nabokommunane for å få ei avklaring om det i det heile tatt er aktuelt for Sauda å vurdera ei utviding, før ein eventuelt går vidare med samtalar om vilkåra.