Skjermdump frå Ryfylkepuls si 17. mai-sending.
Skjermdump frå Ryfylkepuls si 17. mai-sending. FOTO: Ryfylkealliansen.

Ryfylkepuls spesial: 17. maifest i Ryfylke