Industrikaien i Saudasjøen skal utvidast og utbetrast for rundt sju millionar kroner i sommar. I dag er tømmer lagra på kaien. Foto: Ingvil Bakka.
Industrikaien i Saudasjøen skal utvidast og utbetrast for rundt sju millionar kroner i sommar. I dag er tømmer lagra på kaien. Foto: Ingvil Bakka.

Utvidar kaien i sommar

Kvinnheradfirmaet Byggservice as har fått oppdraget med å utvida og utbetra industrikaien i Saudasjøen.

– Det blir ny kai til jul, seier ein blid dagleg leiar i Byggservice as, Eivind Opedal.

Firmaet frå Kvinnherad i Hordaland var eitt av tre firma som leverte inn anbod då Sauda kommune lyste ut arbeidsoppdraget med å utvida og utbetra industrikaien i Saudasjøen.

I gang i juni?

Nyleg blei det klart at oppdraget går til Byggservice as. Kontrakten blei underteikna før 17. mai, og Byggservice as jobbar nå med teikningar og planlegginga av arbeidet. Går alt iorden med dette, og kommunen godkjenner søknaden om igangsetting, reknar Opedal at det skal gå raskt å komma i gang.

– I løpet av første halvdel av juni bør me vera i gang. Det er iallfall målet, seier han.

Han ser føre seg at arbeidet i Sauda vil ta rundt 20 veker, altså rundt fem månader.

Prisen steig

Industrikaien i Saudasjøen er i dag rundt 900 kvadratmeter stor. Planen er at kaien blir 1200 kvadratmeter. Sauda kommune sin prosjektleiar, Kristian Landro, fortel at hovudårsaka til at ein vil utvida kaien handlar om å få til større opplagingsmulegheiter. Kaien blir blant anna brukt til utskiping av tømmer.

– I tillegg vil utvidinga og utbetringa gi større og betre tilkomst for båtar, seier Landro.

Då Sauda kommune starta utgreiinga av ei muleg utviding og utbetring av industrikaien låg prisen an til å ligga på rundt tre-fire millionar kroner. Seinare viste grunnundersøkingar i området – og nye krav til kaikonstruksjonar – at arbeidet ville bli meir omfattande og dermed endå meir kostbart.

– Me har nå ei ramme på 7,2 millionar kroner, opplyser Landro.

Sauda kommune har, ved bruk av låneopptak, sett av pengar til 60 prosent av utgiftene. Dei resterande 40 prosenta blir dekka av midlar frå Landbruksdirektoratet.

Omfattande arbeid

Eivind Opedal i Byggservice as fortel at det er eit omfattande arbeid som skal utførast i Saudasjøen.

– Blant anna skal det slåast inn tolv nye stålpælar, me skal bygga betongdragarar og eit nytt dekke oppå, forklarer han.

Han reknar med at pluss/minus fire tilsette vil jobba og bu i Sauda i anleggsperioden.

Det er kvinnheradfirmaet som er hovudentreprenør i kaiporosjektet. Samtidig vil det truleg dryppa arbeidsoppdrag på lokale saudafirma.

– Me vil nok kjøpa tenester lokalt. Blant anna ser me føre oss å kjøpa betongen lokalt. Og kanskje vil me også gjera andre av innkjøpa våre i Sauda, seier Opedal.

Byggservice as

* Har base i Kvinnherad kommune i Hordaland.

* Blei grunnlagt i 1986.

* Har over 30 tilsette.

* Tar oppdrag innan oppføring av forretningsbygg og offentlege bygg, kaianlegg og minikraftverk, betongdemningar og betongarbeid for bygg.

* Jobbar på heile Vestlandet.