Økonomi

Talet på heilt arbeidsledige rogalendingar gjekk litt opp i juli. – Det er imidlertid viktig å understreka at arbeidsløysa er på eit svært lågt nivå, seier direktør i Rogaland, Merethe P. Hafthorsen.

Arbeidsløysa i Sauda litt ned i juli.

Abonnement
Nordmenns kredittgjeld auka med nær to milliardar kroner i fellesferien, visar tal fra Norsk Gjeldsinformasjon.

Forbruksgjelda har auka

Abonnement
Mens vi går mot bensinpriser på 30 kr literen mener regjeringen andre ting har høyere prioritet, skriver Roy Steffensen.

Vedum styrer landet fra ”gjemmekontor”

Abonnement
Statnett vil truleg likevel ende opp med skatterekninga for grunnen der kraftlinjer går, etter at finansministeren varslar lovendring.

Grunneigarar får likevel ikkje kraftlinje-skatt

Abonnement
Oseberg-feltet produserer både olje og gass. Desse råvarene kan gi den norske staten enorme petroleumsinntekter i år.

Norges oljeinntekter kan bli seksdobla

Abonnement
Selskapet Hy2gen har gjennomført mulegheitsstudie til etablering av ein ammoniakkfabrikk på Birkeland i Sauda. Prosjektet får brei politisk støtte, og blir skildra som eit eksempel til etterfølging av sentrale politikarar som Geir Pollestad (innfelt).

Ammoniakkfabrikk: – No har Sauda sjansen til å få ei enormt viktig etablering!

Abonnement
Sondre Birkeland kan sjå tilbake på eit godt driftsår i 2020.

Byggfirma over kneika

Abonnement
Dersom Sauda Aqua får konsesjon, og avgjerda om å bygge blir tatt, kan Sauda Aqua ha byggestart alt i 2022. Ferdig utbygd kan anlegget levere 15 000 tonn laksesmolt i året.
Planlegg landbasert lakseanlegg:

Vil satse 600 millionar kroner på laks i Sauda  

Abonnement
Det er igjen full stopp i småkraftutbygginga i Risvollelva.

Kraftutbygginga i Risvollelva ytterlegare forsinka

Abonnement
Stakkåsvegen 87 (Gnr 50, bnr 36) er overdratt for kr 3 600 000 kroner.

Omsetting av eigedomar i Sauda kommune

Abonnement
Sauda kommune skal inngå ein toårig kontrakt med eit firma som kan ta på seg å frakta restavfall, papir/mjølkekartongar, trevirke, metall og våtorganisk avfall frå sorteringsanlegget på Birkeland til godkjent mottak.

Avlyser anbodsonkurranse etter klagevurdering

Abonnement
I fjor haust vedtok politikarane eit 2021-budsjett med eit underskot på 4,25 millionar. Dette trass i kutt på over ti millionar kroner i helsevesenet og 6,5 millionar i oppvekst- og kultursektoren.

Vil bruka 1,5 millionar kroner på å analysera organisasjonen

Abonnement
Rekordresultat i Coop Sørvest gir rekordstort kjøpeutbytte til medeigarane. For kundane i Extra Sauda utgjer kjøpeutbytte for 2020 rundt tre millionar kroner.

Tre millionar i utbytte til saudabuen

Abonnement
Dagleg leiar i Brødrene Selvik, Rune Selvik, meiner det gjenstår mange ubesvarte spørsmål etter Kofa-kjennelsen som felte Sauda kommune.

Ber om opprydding i entreprenøroppdraga

Abonnement
Kommunestyret vedtok onsdag budsjett og økonomiplan, utan dei store endringane frå da formannskapet gjorde sitt vedtak.

Opprettheldt kuttet i helsesektoren

Abonnement
Dette satellittbildet viser dei to gardsbruka som har kommunal veg tett på gardstuna. Bebuarane ønsker ny vegtrasé forbi gardsbruka, langs skogbeltet på høgre side.

Ønsker vegen vekk frå gardstuna på Fiveland

Abonnement
Sigrid Bojesen Fatnes, Morten Maldal og Vegard Birkeland Rød ber om forståing for at politikarane må ta vanskelege val når kommunen sine inntekter er under sterkt press.

– Må kutte ein plass når alle seier det same

Abonnement
Hellandsbygd Bygdautval etterlyser ei oppgradering av Slettedalsvegen med fast dekke og fleire møteplassar og ber kommunestyret legga inn fire millionar kroner til føremålet i økonomiplanen for 2021-2024.

Hedlingane ønsker vegopprusting

Abonnement
Aud Hege Jørgensen Hebnes, Dagfinn Birkeland og Filippo Ballarin i Sauda Høgre er i dialog med Ap og SV og håpar dei tre partia kan stille seg bak eit felles budsjettforslag. Det vil likevel ikkje vere nok til å sikre fleirtal.

Bekymra over kommuneøkonomien

Abonnement
– Kommunane må sikrast mest muleg forutsigbare inntekter for å sikra velferdstenestene sine, slår Distriktsnæringsutvalet fast. Konkret blir det føreslått å frikobla naturressursinntekter frå utjamningsmekanismen i inntektssystemet. Det vil i tilfelle vera godt nytt for Sauda.
Distriktsnæringsutvalet:

– Kommunane bør få behalda meir av inntektene frå naturressursane

Abonnement