Økonomi

– Kommunane må sikrast mest muleg forutsigbare inntekter for å sikra velferdstenestene sine, slår Distriktsnæringsutvalet fast. Konkret blir det føreslått å frikobla naturressursinntekter frå utjamningsmekanismen i inntektssystemet. Det vil i tilfelle vera godt nytt for Sauda.

Distriktsnæringsutvalet:

– Kommunane bør få behalda meir av inntektene frå naturressursane

Abonnement
Det er kapasitet nok i Sauda, meiner Sauda Vekst-leiar Inge Løyning, her i samtale med styreformann i Northern Punching Eigedom, Steinar Enlid. Også i det 3900 kvadratmeter store industribygget i Nesøyra 16 er det plass til fleire, opplyser dei.

– Sauda har kapasitet til meir næring

Abonnement
I økonomiavdelinga deler Anne Jorun Hauge og Elin Dahl-Olsen kontor. Utan ventilasjonsanlegg blir det, ifølge rådmann rune Kloster Tvedt, fort varm og tung luft inne i kontora på rådhuset.

Rådhuset og oppussing – på overtid og nåde

Abonnement
Økonomisjef i Sauda kommune, Roy Ove Kvernenes, håpar staten blir ein like dyktig skatteoppkrevar som han har vore.

Nå forsvinn den lokale skattefuten

Abonnement
Dagfinn Birkeland (H), Hallgeir Amdal (Ap) og dei andre lokalpolitikarane har mange møte og diskusjonar framfor seg dei komande vekene. Om seks veker skal dei vedta kor og korleis Sauda kommune skal kutta nær 30 millionar i 2021.

Rådmannens budsjettforslag for 2021:

Politikarane kjenner ansvaret tynga – må vedta smertefulle kutt

Abonnement
Eit samla legeteam i Sauda reagerer sterkt på at det er føreslått å kutta ei fastlegestilling, når arbeidsmengda alt er på eit kritisk nivå. Frå venstre: Qaiser Shahzad, Eirik Lunde Løfsgaard og Inga-Cecilie Sørheim.

Fastlegane er rysta av kuttforslag:

– Vi er på bristepunktet

Abonnement
Rådmannen legg opp til at helsevesenet må kutta over sju nye millionar kroner neste år.  Fagforbundets Siv Jørgensen innrømmer at stadige kuttkrav går innpå henne.

– Uverdig for brukarar og tilsette

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt kunne onsdag opplyse at han drar i nødbremsen. Inntektene til Sauda kommune dekker ikkje utgiftene og rådmannen ønsker å fjerne 20 kommunale stillingar.

Rådmannen varslar økonomisk hestekur

Abonnement
Det blir dyrare og dyrare å bu i eigen bustad. Dette er ei utvikling Huseiernes Landsforbund og distriktsleiar Knut Magnus Haavik uttrykker bekymring for.

Dyrare å bu

Abonnement
Ifølge kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, vil ikkje rådmannen legga fram skulestrukturendringar i budsjettforslaget sitt for 2021. Men Svandal meiner innsparingar i oppvekstsektoren vil tvinga fram ein diskusjon om kva som gir den beste skulen.

Skulesjefen vil ha færre barneskular

Abonnement
Høg aktivitet og svært gode driftstal hos transport- og entreprenørbedriften Aartun Transport.

Sterkt år av Aartun

Abonnement
Eigarar av hus, leilegheiter og fritidsbustader i Sauda risikerer at det blir vedtatt auke i eigedomsskatten i desember.

Nå kan det bli auke i eigedomsskatten

Abonnement
Kjøp av Saudagården er eitt av fleire alternativ Sauda kommunen nå vurderer.

Kommunen vurderer kjøp av Saudagården

Abonnement
Aksjekursane svingar opp og ned. Sivert Sørnes held dagleg eit auga med børsen for å gjera gode handlar som får kapitalen til Sparebankstiftelsen Sauda til å veksa. – Utanom Sparebanken Vest er den største aksjeposten vår for tida i SR-Bank, opplyser Sørnes.

Sivert styrer Saudas eige «oljefond»

Abonnement
To tøffe driftsår blei avløyst av koronapandemi og stor usikkerheit korleis komande vinter blir for Sauda Skisenter. Dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit velger likevel å vere optimist på grunn av gondolbane-planane.

Gondolbane – desperat eller gjennomtenkt?

Abonnement
Det vil minka på saudabuane den neste trettiårsperioden, dersom Statistisk sentralbyrå treff med sine framskrivingar av folketalet. Illustrasjonsfoto frå Saudadagane 2018.

SSB sine prognosar for Sauda:

Forgubbing og folketalsnedgang fram mot 2050

Abonnement
Tung oppstartsperiode for Kraft Kafe i kulturhuset. Men Nicholas Guindani (bildet) håper at dei på sikt kan drive i pluss.

Hardt driftsår for Kraft Kafe

Abonnement
Den lokale kraftprodusenten Saudefaldene, her ved direktør Svein Ilstad, kunne bokføre nye 35 millionar kroner i årsresultat i 2019.

Saudefaldene produserte mindre enn normalt

Abonnement
Digitale sensorar som skal varsle ekstreme vêrsituasjonar på eit tidlegare tidspunkt, blir testa ut i Sauda. Bildet er frå flaumen i Hellandsbygd oktober 2018.

Sauda får 4,8 millionar kroner til flaumsikring

Abonnement
Snøen kom seint, men godt i Sauda Skisenter denne sesongen. Det hjelpte ikkje dagleg leiar Lars Reidar Fosstsveit som blei pålagt å halde koronastengt.

Skisenteret får ikkje koronastøtte for mars

Abonnement