Et krafttak for Sauda!

Selv om valget er over betyr ikke det at vi i Sauda SV vil ta det rolig fremover. Vi gikk til valg på å arbeide for et Sauda for alle, og når det dukker opp saker som vil være ødeleggende for Saudas befolkning tar vi krafttak!

Som vi kan lese både i Ryfylke, i nasjonale medier og i NOU 2019:16 har et ekspertutvalg, oppnevnt av regjeringen, foreslått å gjøre drastiske endringer i vannkraftbeskatningen. For Saudas del handler dette i all hovedsak om at kraftinntektene på omlag 63 millioner kroner som vi til nå har fått direkte fra kraftselskapene heretter skal sluses til Løvebakken og deretter omfordeles og overføres til Sauda kommune.

På Stortinget er alle partiene enige om at vannkraften trenger en opprustning og at enkelte deler av kraftbeskatningen kan moderniseres, men vi i SV er dypt uenige i punktet om å fjerne de kommunale kraftinntektene. Dette er også direkte historieløst! Sauda og andre kraftkommuner ofret i sin tid uberørt natur til vannkraftutbygging, og som kompensasjon fikk vi skatteinntekter. Inntektene har blitt, og blir brukt til å bygge ut og opprettholde velferdstilbudet i kommunen. Vi har sett at flere distriktskommuner har fått en betydelig reduksjon i overføringene fra staten i de seks årene denne regjeringen har hatt makten. Når regjeringen nå vil gjøre våre kraftinntekter om til statlige overføringer er det klart at alarmklokkene ringer og varsellampene lyser.

Finansminister Siv Jensen (FrP) poengterer at hensikten med utvalget (…) var å legge best mulig til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer (…). Spørsmålet blir om vi skal se lønnsomheten fra Saudas eller Løvebakkens perspektiv. Ja, det kan godt være at det er samfunnsøkonomisk fornuftig å endre kraftbeskatningen radikalt, på samme måte som det er samfunnsøkonomisk fornuftig at hele Norges befolkning bor i nærheten av Oslo. Hvis alt sentraliseres til Oslo vil staten spare svært mye, og det er jo åpenbart for alle at en slik stor sentralisering er samfunnsøkonomisk fornuftig. Virkeligheten er likevel slik at Norge er et røft, kupert og langstrakt land, vi bor der vi bor og det må regjeringen snart forstå.

En så stor endring i kraftbeskatningen som det legges opp til nå vil utvilsomt føre til store negative økonomiske konsekvenser både for oss i Sauda og andre kraftkommuner i distriktene. Vi vil rett og slett få vesentlig mindre penger i kommunekassen og det vil igjen gå direkte utover tjenestetilbudet til befolkningen, og det kan og skal vi ikke akseptere! Dette er nok et eksempel på at det blir vanskeligere å bo i distriktsnorge.

Innen 01.01.2020 kan alle som ønsker sende inn høringssvar på rapporten, og Sauda SV skal sørge for å si kraftig ifra om at nok er nok. Vi bor der vi bor og det har vi tenkt å fortsette med!