Det er stort behov for å øke ressursene på natt i helse- og omsorg om målet er en faglig forsvarlig helsetjeneste for pasientene – og for et helsefremmende arbeidsmiljø for de ansatte.
Det er stort behov for å øke ressursene på natt i helse- og omsorg om målet er en faglig forsvarlig helsetjeneste for pasientene – og for et helsefremmende arbeidsmiljø for de ansatte. FOTO: Phovoir/Colourbox.

Et budsjett på helsa løs?

Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Sauda er bekymret over at rådmannen i sitt budsjettforslag ikke har satt av midler til økt bemanning i helse- og omsorg. Vi frykter det kan innebære alvorlige konsekvenser for både pasienter og ansatte. At samhandlingsreformen kombinert med et økende antall eldre med mer komplekse hjelpebehov har tilsynelatende arbeidsgiver også tatt inn over seg.  I økonomiplanen 2020-2023 kan vi lese:

«I tillegg til at vi får flere av de eldste eldre i befolkningen, vil også antallet med behov for sammensatte tjenester øke, og antallet som lever lenger med kroniske lidelser vil øke. Utviklingen i befolkningen stiller dermed andre og økte krav til kapasitet i tjenestene og til kompetanse hos de ansatte. Sauda kommune opplever en økning av hjemmeboende og sykehjemsbeboere med mer komplekse tilstander som krever differensierte og ressurskrevende tilbud jamfør NoU 2018 – 16.»

For NSF kan det se ut som at budsjettet ikke tar inn over seg utviklingen kommunen selv anfører.  Det er stort behov for å øke ressursene på natt i helse- og omsorg om målet er en faglig forsvarlig helsetjeneste for pasientene – og for et helsefremmende arbeidsmiljø for de ansatte.  Slik situasjonen er i dag er det ikke samsvar mellom oppgaver og ressurser. En sykepleier ved Sauda DMS er alene på to etasjer når kollegaen må forlate avdelingen for å bistå sykepleier i nattpatruljen. I tillegg har sykepleieren ansvar for en øyeblikkelig-hjelp seng – og det sykepleiefaglige ansvaret for fem bofellesskap på Åbøtunet og avdeling D ved Sauda DMS. Vi kjenner på frykten for alvorlige samtidighetshendelser på hver eneste nattevakt!

Med ekstra ressurs tilført på natt kan vi igjen ha to personal på hjul i nattpatruljen og helsefagarbeider ved DMS må ikke forlate avdelingen.

Om liv og lære

Det kan se ut som rådmannen mener det ikke er påkrevd med økt bemanning fordi andre kommuner greier seg med slik bemanning Sauda har i dag.  For NSF handler ikke bemanning om sammenligning og matematiske formler – bemanning handler om hvilke behov pasientene har, og hva som må til for å ivareta disse behovene på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte. I Sauda har vi en særlig høy andel eldre i forhold til folketallet – noe som gjør våre utfordringer ekstra store.  Det kan se ut som rådmannen bare delvis har tatt dette inn over seg.  Vi kan lese en erkjennelse av behov for økte krav til kapasitet i tjenestene, og da blir det for NSF påfallende at denne erkjennelsen ikke følges opp med handling i form av økte ressurser.

Helsepersonell i Sauda har ingen mulighet til å løpe fortere eller strekke strikken enda litt til uten at det går på helsa løs for ansatte og på verdigheten løs for pasientene. Som tillitsvalgt får jeg tilbakemeldinger fra flere som sier de gruer seg til å gå natt når bemanningen er så lav som den er. De er usikre på om de har tilstrekkelig bemanning til å kunne ivareta pasientenes krav til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp slik de er pålagt etter lov om helsepersonell.

Det er kommunen som har det lovpålagte systemansvaret for å ha en bemanning som gjør at helsepersonell kan ivareta sine individuelle plikter til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.
Og det er kommunen som har ansvar for at de ansatte har et helsefremmende arbeidsmiljø der det er samsvar mellom oppgaver og ressurser.

NSF Sauda forventer at kommunen er sitt ansvar bevisst og bevilger midler til de nødvendige stillingene.