Eldrerådenes plass i de kommunale beslutningsprosessene

Ifølge lov og regelverk i kommuneloven har eldrerådene rett til å uttale seg om alle saker som gjelder eldre. Kommunestyret er forpliktet til å ha rutiner som sikrer at eldrerådene involveres så tidlig i sakene at deres uttalelser kan påvirke utfallet av dem.

I bekymring for våre medlemmer og andre eldre sendte Pensjonistforbundet i Rogaland brev til alle de 23 kommunene i fylket med forespørsel om eldrerådene ble tatt med på råd i forbindelse med tiltak for risikogruppen eldre. Bare åtte kommuner svarte, og svarene viste at eldrerådene dessverre ikke ble tatt med på råd. Jeg vil tro at eldrerådene ville hatt en del å tilføre det kommunale arbeidet for eldre, særlig de som sitter hjemme, trenger hjelp og er ensomme. Både eldre og politikerne ønsker at de eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme.
En annen undersøkelse viser også at i flere kommuner var ikke de politisk valgte eldrerådene konstituert før koronatiden, selv om valget var i september og nye utvalg ble valgt god tid før jul. Begge undersøkelsene viser dessverre en nedvurdering av eldres innsats i samfunnslivet og er diskriminerende for vår aldersgruppe der de fleste fortsatt er ganske oppegående.

Stortingsmeldingen ”Leve hele livet” er en kvalitetsreform for eldre som kommunene skal gjennomføre i årene framover for å få et mer aldersvennlig samfunn. Dette er viktig og nødvendig, og her vil eldrerådene også være viktige medspillere  i de kommunale beslutningsprossene for at det skal bli et mer aldersvennlig samfunn. Det er viktig å understreke at det er 10 prosent av de cirka 900 000 eldre i landet som har behov for kommunale pleie- og omsorgstjenester, mens andre  kan ha behov som fellesskap og andre tiltak som hjelper mot ensomhet. Så her er virkelig behov for kommunene å engasjere både eldrerådene og organisasjoner som jobber for eldre, slik at vi i fellesskap kan få et mer aldersvennlig samfunn i årene som kommer.