Sparing på helsa løs?

Å arbeide i helsetjenesten i Sauda innebærer en nærmest daglig balansekunst. Manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser gjør det utfordrende å ivareta kravene til pasientsikkerhet og det å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

Vi skulle så gjerne hatt flere årsverk – også for å forebygge at helsepersonell blir utslitt, sykemeldte eller velger å se seg om etter en mer helsefremmende arbeidsplass. I stedet for flere årsverk foreslår imidlertid rådmannen å fjerne over åtte årsverk – sparetiltak som går på både helsa og kommuneøkonomien løs.

Norsk sykepleierforbund (NSF) i Sauda er svært bekymret over de foreslåtte kuttene i rådmannens forslag til budsjett 2021- 2024. Rådmannen foreslår å kutte over fire årsverk ved Sauda DMS og fire årsverk i hjemmetjenesten, Åbøtunet og tilrettelagte tjenester. I tillegg foreslås det å kutte i vikarbruk. Det foreslås altså kutt på over åtte årsverk, og det bare ett år etter at politikerne var så bekymret for tjenestetilbudet og de ansattes arbeidsmiljø at de bevilget midler til en ekstra stilling. Ett skritt frem og åtte tilbake vil kjennes på kroppen og helsen – for både brukere, pasienter og helsepersonell.

Det er vanskelig å forstå hvilke vurderinger som ligger til grunn for rådmannens forslag om stillingskutt. Sauda har ikke fått færre brukere eller pasienter og oppgavene for helsepersonell har på ingen måte blitt færre. Nærmere tvert om. Enda vanskeligere å forstå er det når rådmannen selv anfører de utfordringer kommunen står overfor. Rådmannen beskriver en nær fremtid der flere av de eldste eldre vil ha et stadig økende behov for sammensatte tjenester. Noe som vil stille økte krav til kapasitet i tjenestene og kompetanse hos de ansatte. Og det står ikke på ambisjonene, noe rådmannen selv fremholder i økonomiplanen:

«Sauda skal være et aldersvennlig samfunn. Det skal bidra til flere gode leveår der de eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv. Samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for det»

Ambisjonene er altså mer kapasitet, mer kompetanse og bedre tjenester – noe som skal oppnås gjennom å fjerne over åtte årsverk. Vel nærmer det seg jul, men det er kanskje måte på hva vi skal tro på..?

Dersom rådmannens forslag til kutt vedtas, frykter NSF at kommunen får ytterligere utfordringer med å oppfylle lovkravene for helsehjelp slik disse er nedfelt i blan annet helsepersonell-loven, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Å nedbemanne med åtte årsverk og samtidig kutte i vikarbruken vil også ramme de ansatte som da får enda færre ansatte å dele arbeidsoppgavene på. Arbeidsmiljølovens krav om et helsefremmende arbeidsmiljø blir dermed også utfordret , noe som også innebærer en risiko for økt sykefravær med de menneskelige og økonomiske kostnadene det medfører. Man trenger ikke være økonom eller politiker for å skjønne at uttrykket «å spare seg til fant» faktisk kan ha noe for seg.

Det er også verdt å merke seg at det i økonomiplanen foreslås å øke andelen langtidsplasser i institusjon – og at dette skal tilpasses bemanning og økonomiske rammer. Hvordan man kan foreslå å øke antall institusjonsplasser samtidig som man reduserer antall årsverk, er det forhåpentligvis flere enn NSF som har vanskelig for å forstå.