Hva gjør koronasituasjonen med frivilligheten i et velfungerende samfunn?

Mange eldre er ressurssterke med god helse og som yter en viktig innsats i samfunnet både som arbeidstakere som omsorgspersoner overfor sine nærmeste, og som deltakere i annet frivillig arbeid, for eksempel gjennom allsidige aktiviteter på vårt eldresenter. Dette er, for mange, forutsetningen for sosial trygghet.

Sauda pensjonistforening arbeider for et aldersvennlig samfunn. Vi ønsker å være en aktiv deltaker i lokalmiljøet, og arbeider for best mulige forhold for de eldre og uføre innenfor vår kommune. Aktiv deltakelse skaper mening, identitet, og gir positive ringvirkninger for alle. Nærhet er viktig

Når du blir gammel og ingen vil ha deg…

Overgang fra aktivt arbeid til pensjonisttilværelsen er stor. I denne situasjonen kan det ofte bli en ond sirkel mellom fysisk inaktivitet og aldringsprosessen. Vi vet at fornuftig kosthold og regelmessig mosjon er viktig for en god alderdom.

Realiteten er at folk ofte langt på vei har alderdommen i sine egne hender. Fysisk aktivitet og lystbetonte aktiviteter, ofte sammen med andre er en trivselsfaktor. Dette er ofte avgjørende. Våre ønsker er, som Halvdan Sivertsen synger: «Vi vil leve lenge vi, og gamle vil vi aldri bli». I vår tid er dette et symbol på holdningene til alderdommen og de eldre. En oppfatning som ikke er realistisk. I Sauda er der over 800 pensjonister, og over 300 i Sauda er eneboere.

For å sette fokus på det gode liv og for å gi mulighet til en glad aktivitet arrangerte Sauda Pensjonistforening: På dansefot med «Svein og Helge» for 50 +.  Ett svært vellykket tiltak som ble stoppet av koronautbruddet. Det samme var tiltaket med felles komlemiddag på torsdager, og opplegget «Syng med oss» sammen med Sauda trekkspillklubb. Den årlige høstbasaren blir utsatt til våren. På grunn av smitterestriksjonene må førjulstilstellingen utgå og alle andre åpne møter er satt på vent.

For å få til ett positivt tilbud til beboerne i institusjon, søkte foreningen Sparebanken Vest for økonomisk hjelp til innkjøp av Bike-sykkel. Søknaden ble ikke innvilget, så tiltaket er satt på vent på grunn av økonomiske årsaker. Trimopplegg og strikkeklubb for eldre, ble vanskeliggjort og avviklet da Sauda kommune stengte kantina på Høllandsheimen og vi fikk parkeringsproblemer ved Eldresenteret.

Til avkopling og hygge for brukerne i institusjonene, har Sauda musikkorps ved leder Ingunn Skare blitt engasjert og oppfordret til friluftskonserter utenfor Torsveien, Bøgata, Høllandstunet og Åbøtunet til hygge for brukerne. Musikkorpset kommer også til å glede oss med julemusikk i sentrum to lørdager i julemåneden. Et kjært og kjempebra tiltak.

I forbindelse med pandemien er vi eldre blitt “verneverdige” og må da innfinne oss med smitterestriksjonene. På grunn av bestemmelser vi ikke har kontroll over, har vi satt alle tiltak og engasjementene på vent. Vi må hjelpe hverandre så godt vi kan og søke kontakt med venner og kjente slik at ensomheten ikke får ødelegge dagene framover.  Vis MOT.  Vask hender og hold avstand blir prosedyren framover. Vi håper på bedre tider.