Svar til Øyvind Grassdal:

Vi aksjonerer for barnas og familienes skyld

Kommunestyrerepresentant Øyvind Grassdal fra SV er opptatt av at kommersielle barnehager «tjener mest på ordningen slik den er i dag ettersom de jevnt over har lavere utgifter til pensjon.»

Barn, foresatte og ansatte i Brakamoen håper engasjementet til Øyvind Grassdal vil vedvare for Brakamoen Barnehage SA, som er en foreldreeid ideell barnehage, der et eventuelt overskudd går tilbake til barnehagen, ikke eiere.

Øyvind Grassdal oppfordrer foreldre til barn i Brakamoen Barnehage SA om å boikotte vår aksjon mot foreslåtte tilskuddskutt.

Slik bidrar han til å sparke beina under den private delen av barnehagesektoren, som SV hadde bruk for da de skulle innfri løftet om full barnehagedekning.

I innlegget sitt skriver han at private barnehager får en milliard kroner for mye i tilskudd til pensjon.

For det første er tallet han refererer til for høyt. For det andre har han misforstått dersom han ser på pensjonspåslaget isolert og konkluderer med at de private barnehagene er overfinansierte.

Pensjonspåslaget er ett av flere elementer i finansieringen av private barnehager. Det er ikke hvert enkelt element som er tenkt å sikre økonomisk likeverdig behandling, men summen av elementene.

Det regjeringen foreslår er å kutte tilskuddet til pensjon uten å se på eventuell underfinansiering av andre elementer i finansieringssystemet. Pensjonspåslaget Brakamoen får i 2021, med dagens satser, er cirka 200 000 kroner for lite til å dekke våre faktiske pensjonskostnader.

PBL har forsøkt å få en helhetlig og grundig gjennomgang av finansieringssystemet før det eventuelt gjøres endringer. Dette har så langt ikke ført frem.

Og da regjeringen la frem et forslag som vil koste barnehagene om lag 600 millioner kroner i året, så ser styret i PBL ingen annen utvei enn å be medlemsbarnehagene si tydelig fra om at nok er nok.

Brakamoen har de to siste årene gått med underskudd på totalt to millioner kroner. Det foreslåtte kuttet vil for vår barnehage innebære et kutt på mer enn 300 000 kroner i året.

Kuttforslaget er derfor noe som vi tar på høyeste alvor også i vår barnehage.

Brakamoen beklager den ulempen vi påfører foreldre som henter barn klokken 14.00 i stedet for litt senere onsdag ettermiddag. Men fordi barna er viktigst, og fordi konsekvensene av kuttene er så alvorlige, mener vi at vi handler i familienes interesse når vi deltar i aksjonen.

At Øyvind Grassdal prøver å slå politisk mynt på å oppfordre foreldrene til boikott, er derfor beklagelig.

Tilskuddssatsene er ulike fra kommune til kommune. Sauda kommune velger å gi tilskudd under landsgjennomsnittet. Om Brakamoen skulle fått tilskudd som var på høyde med landsgjennomsnittet ville vi fått kr 548 298 mer i 2021. Hadde barnehagen vært plassert i for eksempel Vikedal ville vi fått kr. 681 420 mer i tilskudd i 2021, fordi satsene per barn er høyere i Vindafjord kommune

Ansatte i Brakamoen er svært takknemlig for at foresatte er positive til aksjonen. Det er godt å oppleve at vi er på samme lag og at vi har det samme målet – en god barnehage for hvert barn.