Seks viktige veker når områdeplanen ved skisenteret skal ut på høyring