Hvor skal kraften komme fra?

Klimadebatten i Norge handler svært mye om elektrifisering. Fase ut bruken av olje og gass og øke bruken av fornybart som kraftkilde.

I Norge har vi vært heldige og hatt nærmest ubegrenset adgang til fornybar vannkraft. Det har ført til at vi har hatt tilgang til mye og billig kraft som igjen har ført til etablering av industri, verdiskapning og arbeidsplasser.

Vi står nå ved et veiskille i mange regioner hvor tilgangen på kraft er begrenset og ventetiden for overføring av ny kraft er lang. På Haugalandet kan vi registrere at elektrifiseringen av Sverdrup gir utfordringer for nye etableringer.

Det beklagelige er at i klimadebatten så er det utelukkende bruk av kraften som er diskusjonen og ikke hvor denne kraften skal komme fra.

Fremskrittspartiet har fremmet mange forslag for å øke kraftproduksjonen. I budsjettforslaget for 2021 fikk vi gjennomslag for en endret beskatning på vannkraft som vi både håper og tror skal kunne gi økte investeringer og kraftproduksjon.

Nå nylig fremmet vi forslag om å gi våre kraftselskap muligheten til å komme med forslag om utbygginger som kunne gjennomføres med skånsomme naturinngrep i vernede vassdrag. Vi sitter tross alt med en bedre kunnskap og kompetanse om slike utbygginger i dag enn den gang vassdragene ble vernet for over 50 år siden. Dessverre fikk vi liten støtte til et slikt forslag.

Når vi har sett de inngrepene som er blitt gjort i etableringen av vindkraft finner jeg det særdeles merkelig at en ikke en gang ønsker å se hvilke muligheter denne kunne gitt oss.

Vi har i dag overskudd på kraft, men når vi ser planene fremover så ser jeg at dette vanskelig vil la seg gjennomføre uten utbygginger av ny kraft. Lokalsamfunn nærmest sloss om etableringer som skaper verdier og arbeidsplasser, men som utelukkende blir etablert på grunn av tilgangen til kraft.

Jeg har registrert minst tre etableringer av batterifabrikker, datalagring, elektrifisering av transporten og elektrifisering av sokkelen.

Jeg har ikke registrert en stemme mot disse etableringene.

Tidligere har vi hatt debatter om etablering av utenlandskabler. Her har stortingsflertallet vært bekymret at økt eksport av kraft vil føre til økte priser i Norge, som igjen kan svekke norsk konkurransekraft.

Er det virkelig slik at en er ikke redd for den samme prisøkningen på kraften om den blir brukt til noe annet enn å bli sendt til utlandet?

En kan mene hva en vil om å elektrifisere norsk sokkel, men tas kraften fra land, vil dette gi en enda større utfordring for fastlandsindustrien i Norge.